Posted by: Boris Winterhalter | February 20, 2008

Brian Anglissin väärät ilmastoväitteet

Boris Winterhalter:

Brian haukkuu ilmastoskeptikoita väärin perustein

Ilmasto.org sivustolla usein kysyttyjä kysymyksiä -osiossa viitataan mm. seuraavaan lähteeseen:

Angliss, Brian (2007). Anti-global heating claims – a reasonably thorough debunking.
(http://scholarsandrogues.wordpress.com/2007/07/23/anti-global-heating-claims-a-reasonably-thorough-debunking/)

Tekstissään Brian Angliss luettelee itse keksimänsä 20 ilmastoskeptikkojen esittämää väitettä ja niihin hänen tarjoamiin perusteluihin olen kirjannut omat kommenttini.

Myth #1: All the CO2 in the air at present comes from the mantle. Kaikki ilmassa tällä hetkellä oleva hiilidioksidi on peräisin maapallon vaipasta.

Geologisen historian aikana maan kuoresta on todella purkautunut laavojen ohella, vettä, metaania ja myös hiilidioksidia. Kukaan vähänkin luonnontiedettä osaava ei väitä, että tällä hetkellä kaikki ilmakehässä oleva CO2 olisi suoraan maankuoresta lähtöisin. Kyllähän hiilenkiertokulku luonnossa on sen verran nopeata, että ehkä alunperin miljardeja vuosia sitten maan sisuksista lähteneen hiilen alkuperä nykyisessä ilmakehässä on hyvin monien prosessein tulosta, eikä olematon ole ihmisenkään rooli. Ilmakehän vuodenaikainen pitoisuusvaihtelu korreloi erinomaisesti sekä kasvillisuuden metabolian kanssa, että merien vuodenaikaiseen lämpötilavaihteluun.

Myth #2: Increasing CO2 in the air is due to gases coming out of solution as the ocean heats up. Ilmakehän lisääntyvä CO2 pitoisuus johtuu merissä liuenneena olevan kaasun vapautuminen lämpötilan kohotessa.

Ilmakehän CO2:n kokonaismäärän kasvuun vaikuttavat hyvin monet tekijät, joihin on todella luettava MYÖS fossiilisten polttoaineiden käyttö. Mittaukset osoittavat, että meriveden lämpötilan muutos näkyy noin 9 kuukautta myöhemmin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutoksena. Koska CO2 pitoisuus seuraa lämpötilanmuutosta, hiilidioksidi ei voi nykyfysiikan tiedon perusteella aiheuttaa lämpötilan muutosta. Tämä tieteellinen totuus pätee ellei löydy ilmiölle pätevää, toistaiseksi tuntematonta tekijää.

Myth #3: Humans are not the source of the recent increase in atmospheric CO2 concentration. Nykyinen ilmakehän CO2 pitoisuuden nousu ei johdu ihmisen toiminnasta.

Kuten aiemmin todettiin, niin ilmakehän hiilidioksidin alkuperä on monitahoinen ja ihmisen vaikutus näkyy sekä suorana hiilidioksidipäästönä että maankäyttömuutoksina. Kun ilmakehän koko hiilimäärään on noin 760 GtC, mistä vuotuinen vaihtuvuus on noin 165 GtC ja ihmisen toiminnasta arvioitu osuus noin 8 GtC. Vuotuinen ilmakehän hiilimäärän lisääntyminen on noin 4 GtC. Onko tämä lisääntyminen sitten kokonaan ihmisen toiminnan seurausta vai myös luonnollisten tapahtumien seurausta, jääkööt toistaiseksi arvailujen varaan. Ilmastonmuutoksen suhteen sillä ei ole juurikaan merkitystä kuten myöhemmin osoitetaan.

Myth #4: CO2 is rising at 0.38% per year, not 1% per year as the IPCC Third Assessment Report claimed. CO2 pitoisuus nousee 0,38% vuodessa, ei 1% vuodessa kuten IPCC:n 3s arviointi raportti väittää.

Tämä on aiheeton myytti, sillä se on mittaustuloksista laskettavissa. Riippuen aikajanan pituudesta lisääntyminen on tällä hetkellä joko hieman alle tai hieman päälle 1 %, eli tällä hetkellä pitoisuutena noin 385 ppm mitattuna vapaassa hyvin sekoittuneessa ilmassa. Tosin maan läheisessä ilmakehässä CO2 pitoisuus vaihtelee helposti välillä 200-600 ppm olosuhteista ja paikasta riippuen. Huonetiloissa rajanarvona pidetään 5.000 ppm.

Väitetään, että hiilidioksidipitoisuus oli esiteollisena aikana vain 280 ppm ja noussut ihmisen toiminnasta johtuen nykyiseen kaksinkertaiseen arvoon. Tuo 280 ppm ei vastaa todellisuutta, sillä jääkairausnäytteistä kaasupitoisuutta ei voida luotettavasti määrittää.

Myth #5: CO2 is such a weak greenhouse gas that it cannot be the cause of the observed warming. CO2 on niin heikko kasvihuonekaasu ettei se voi olla syynä havaittuun lämpenemiseen.

On mielenkiintoista todeta, että tämän myytin murtamisessa myönnetään, että CO2 on heikko kasvihuonekaasu, mutta, että se yhdessä metaanin ja typpioksiduulin aiheuttaa havaitun lämpenemisen. Kuitenkin IPCC ja poliitikot ja media “hyökkäävät hiilidioksidin kimppuun”.

Kannattaa katsoa http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Atmospheric_Transmission.png#filehistory , jossa näkyy auringon kokonaissäteily maanpinnalla ja miten kasvihuonekaasut vaikuttavat. Havaitaan, että nämä IPCC:n mainitsemat kasvihuonekaasut (hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, otsoni) ovat todella huomattavan pieniä tekijöitä vesihöyryyn verrattuna. Kts kuva 1.

Myth #6: CO2 concentrations are not correlated with global temperature due to periods in the geologic history when CO2 was higher and the planet was in an ice age. CO2 ei korreloi maapallon lämpötilan kanssa kuten ei tapahtunut menneinä geologisina aikoina kun hiilidioksidipitoisuus oli korkeampi ja maapallolla vallitsi samaan aikaan jääkausi.

Selitystekstissä mainitaan, että ei tiedetä miksi korkean hiilidioksidipitoisuuden aikana lämpötila vastasi jääkautta. Seuraavilla riveillä kuitenkin todetaan, että CO2 ja lämpötila korreloivat hyvin viimeisten 650.000 vuoden aikana; jääkairanäytteiden perusteella ja viitataan IPCC AR4 kuvaan 6.3.

On totta, että maapallon geologisen historian aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ja lämpötila ovat vaihdelleet täysin omaa tahtiaan. Koko maapallon geologisen historian aikana hiilidioksidilla ja lämpötilalla ei ole ollut yhteistä kehitystä. Katso Kuva 2

Kuva 6.3 ei edusta uusinta analyysitietoa. Tarkemmat tutkimukset osoittavat kiistatta, että CO2 pitoisuus seuraa lämpötilaa eikä päinvastoin jos CO2 olisi syy lämpötilan muutokselle niin lämpötilan pitäisi seurata sitä, mutta näin ei ole..

Myth #7: Temperatures during the Medieval Warm Period were warmer than modern temperatures. Lämpötilat keskiajan lämpökaudella olivat nykyistä lämpimämmät.

Myytin kumoamista yrittävässä selitystekstissä väitetään, että vain Grönlannin ja Uralin vuorten välisestä alueesta oleva hajanainen tieto korkeammista lämpötiloista eikä se riitä tukemaan keskiajalle esitettyä korkeampaa lämpötilaa edes pohjoiselle pallonpuoliskolle. Edelleen Angliss toteaa, että IPCC AR4 sivuilla 467-469 oleva teksti on hyvin varovainen sanakäänteissä, mutta myönnetään, että korkeampi lämpötila on saattanut vallita vuosien 950-1100 välillä Pohjoisella pallonpuoliskolla. Todisteet eivät kuitenkaan riitä osoittamaan varmuudella, että lämpötilat olivat yhtä korkeat ja lämpimät alueet yhtä laajat kuin 1900-luvulla.

On selvä, että keskiajalta ei ole tarkkoja lämpötilatietoja, mutta eri tietolähteitä yhdistelemällä on voitu rekonstruoida suurin piirtein ilmasto-olosuhteet ns. Keskiajan lämpökaudella. Lämpötilaproxien ajoittamisongelmista johtuen myytin väitettä ei voida väittää vääräksi, mutta eivät myöskään päinvastaista tulkintaa.

Keskiajan lämpökauden olemassaoloa kiistävät tahot unohtavat, että IPCC:n pohdiskelu kohdistuu vain pohjoiseen pallonpuoliskoon. Maapallon laajuista keskiajan lämpökautta tukevia tutkimustuloksia löytyy jatkuvasti uusia ja myös Etelä Amerikasta ja Afrikasta.

Skeptikkojen esittämän väitteen keskiajan korkeampien lämpötilojen kumoaminen ei käytettävissä olevien todisteiden mukaan onnistu.

Myth #8: The existence of the Medieval Warm Period has been ignored in order to support anthropogenic global heating. Keskiajan lämpökauden olemassaoloa vähätellään, jotta ihmisen aiheuttamaksi väitetty lämpiäminen olis uskottavampaa.

Katso edellinen kommentti (myytti #7)

Myth #9: Modern temperature increases are a direct result of the Earth’s climate exiting the Little Ice Age. Nykyinen lämpötilan nousu on palutumista pienen jääkauden ilmastosta.

Brian Angliss myöntää, että pieni jääkausi oli todella varsin kylmää aikaa Euroopassa, mutta kyseenalaistaa sen edustaneen maailmanlaajuista tapahtumaa. Tämän väitteen tueksi ei kuitenkaan esitettä vähäisintäkään todistetta. Väitteen kumoamisen sijaan lukijaa pyritään hämäämään väittämällä, että koko viimeiseltä 2000 vuoden ajalta ei ole osoitettavissa toista niin nopeata lämpenemistä kuin mitä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana. Tässä viitataan ns lätkämailakäyrään, jonka todenperäisyys osoitettiin täysin virheelliseksi jo IPCC kolmannen arviointiraportin ilmestymisen jälkeen. Jopa IPCC on uusimmassa raportissaan luopunut po käyrästä. On syytä myös muistuttaa, että käyrä on edustanut vain pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilarekonstruktiota.

Todellisuudessa Hadley Centren lämpötilakäyrä 1850-luvulta nykypäivään ei tue edellä olevaa väitettä poikkeuksellisen nopeasta lämpötilan noususta viimeisen noin 50 vuoden aikana. Uusimmassa käyrässä (kuva 3) tämän voi jokainen itse varmistaa, esim. vertaamalla tuota viimeisen 50 vuoden aikana tapahtunutta lämpötilan nousua 20- ja 30-luvun nousuun.

Myth #10: Global cooling between 1940 and 1970 happened even though anthropogenic CO2 was rising. Maapallo jäähtyi vuosien 1940-1970 välillä vaikka ihmisen aiheuttama hiilidioksidipitoisuus oli nousussa.

Väitettä kumoamaan pyrkivässä tekstissä ei kielletä että mainittuna aikana globaalissa mittakaavassa tapahtui ilmaston kylmeneminen. Tapahtunutta pyritään “epätoivoisesti” selittämään auringon pilkkujen vähäisyydellä ja siitä johtuva auringon säteilytehon pienentyminen. Tämä ei suinkaan johtunut säteilytehosta vaan pilvisyyden lisääntymisestä, kuten Henrik Svensmark on voinut osoittaa. Selitystä jatketaan tulivuoripurkausten avulla, joskin tunnustetaan, että jäähdyttävä vaikutus kestää korkeintaan pari vuotta. Lisäksi haetaan avuksi aerosolit ym. Samana aikana GHCN datakeskukseen lämpötilatietoja toimittavien asemien lukumäärä lähes kaksinkertaistui kts. kuva 4, jolla on myös oma vaikutuksensa tilastoituihin keskilämpötiloihin.

Myth #11: Cosmic rays hitting the earth are behind global heating. Maahan iskeytyvä kosminen säteily aiheuttaa maapallon lämpenemisen.

Kosmoklimatologisen teorian mukaan kosmisen säteilyn määrä vaihtelee ennen kaikkea auringon aktiivisuuden mukaan. Aktiivisen auringon aikana maahan lankeaa vähemmän kosmisia hiukkasia ja tämän takia myös alapilvien määrä näyttää vähenevän. Tämän prosessin todellista vaikutusta ilmastoomme parhaillaan selvitetään Euroopan hiukkastutkimuskeskuksessa CERN:ssä. On huomattava, että auringonaktiivisuuden vaihtelut näkyvät myös maapallon pyörimisliikkeen nopeudessa joka vuorostaan näyttää heijastuvan Tyynen meren merivirroissa. Näitä mahdollisia tekijöitä ei ilmastomallinnuksessa osata vielä ottaa huomioon, joten myös IPCC:n mukaan lisätutkimusta tarvitaan lopullisten syiden selvittämiseksi.

Myth #12: The Stefan-Boltzman law breaks the equations of global heating.

Kuten myytin kumoaja, en minäkään osaa tähän ottaa kantaa sillä maapallon pinnan keskimääräistä ja yleisesti hyväksyttyä lambda arvoa ei tunnu kirjalisuudesta löytyvän. En myöskään tiedä mistä moinen myytti on kotoisin.

Myth #13: Computer models are too inaccurate to accurately predict a system as complex as the Earth’s climate. Tietokone perusteiset ilmastomallit ovat liian epätarkkoja, jotta ne kelpaisivat ennustamaan ilmaston kaltaista kompleksista järjestelmää.

Myytinmurtaja myöntää ilmastomallien epätarkkuuden, mutta seuraavassa lauseessa väittää, että mallit voidaan virittää vastaamaan todellisuutta ja vetoaa IPCC:n WG1:n raportin 8:een lukuun. Siinä pyritään osoittamaan, että mallit saadaan vastaamaan todellisuutta vain mikäli laskelmiin otetaan mukaan ihmisen toiminnasta johtuva hiilidioksidin lisäys ilmakehässä. Tällaisella mallivirityksellä ei kuitenkaan ole minkäänlaista todistusvoimaa.

Myth #14: The Earth hasn’t warmed by the expected amount predicted in the IPCC TAR, and papers have suggested that oceanic storage of heat is the reason. Maapallo ei ole lämmennyt IPCC:n 3:nen raportin mukaisesti.

Tämä myytiksi esitetty väittämä on ilmeisesti Lord Moncktonin jostain saama ajatus, joka ei yleensä esiinny skeptikkojen listalla. Sen sijaan Levitus et al. kirjoitusta on skeptikkojen toimesta kritisoitu voimakkaasti. Merten lämpösisällön arviointi perustuu aivan liian vähäiseen havaintomäärään jotta tulos olisi luotettava. Satelliittimittaukset viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana eivät juurikaan osoita lämpenemistä, tosin on alueita joissa tapahtuu hienoista lämpenemistä mutta samalla on tosiaalta alueita, joissa lämpötila laskee.

Myth #15: The oceans have already begun to cool in response to natural variations, so global heating is wrong.

Kts. Edellisiä kommentteja

Myth #16: Satellite measurements of tropical air don’t correspond to directly measured temperatures, so global heating isn’t actually happening. Satelliittimittaukset trooppisilla alueilla eivät vastaa suoraan mitattuja lämpötiloja, joten lämpenemistä ei tapahdu.

Tämä on varsin outo Wikipedian myytti

Myth #17: Global heating will be good for the planet, not bad. Maapallon lämpiäminen on hyväksi maapallolle.

Maapallon ja ihmiskunnan historiasta tiedämme, että yhteiskuntien kasvu ja kehittyminen on aina liittynyt ilmaston edullisiin siis lämpimiin jaksoihin, kuten mm keskiajalla. Jos oletamme, että IPCC:n “ennuste” napa-alueiden päiväntasaaja-alueita nopeammasta lämpenemisestä pitäisi paikkansa, niin äärevien sääilmiöiden pitäisi lisääntymisen asemesta vähetä. Tämä siksi, että ilmamassojen liikettä ruokkivat kasvavat lämpötilaerot eikä suinkaan lämpötilaerojen pienentyminen.

Myth #18: Water vapor is a more powerful greenhouse gas than CO2, and since humans have almost no direct impact on the amount of water vapor in the air, humans can’t be the cause of global heating. Vesihöyry on paljon hiilidioksididia voimakkaampi kasvihuonekaasu, eikä ihmisellä ole sen määrään vaikutusta, niin ihminen ei voi aiheuttaa maapallon lämpenemistä.

Brian Angliss myöntää, että maapallon lämmetessä myös meret lämpenevät ja vesihöyryn määrä ilmakehässä lisääntyy ja näin johtaa lisälämpenemiseen. Sen sijaan syy mahdolliseen lämpenemiseen jää todentamatta. Todennäköisin syy on edelleen toipuminen pienen jääkauden nimellä tunnetusta kylmästä vaiheesta.

Onneton selityksen yritys on myytinmurtajan väite, että teollistumisen aikana tapahtunut hiilidioksidipitoisuuden kasvu olisi aiheuttanut riittävän lämpötilanousun, jotta vesihöyryä olisi vapautunut ilmaan enemmän kuin aikaisempina aikoina ja näin käynnistänyt kiihtyvän lämpenemisen. Tässä unohdetaan kokonaan aiemmat nykyistä lämpimämmät ilmastovaiheet, joissa ei voida syyttää ihmistä eikä hiilidioksidia. On myös kokonaan sivuutettu se tosiseikka, että hiilidioksidin lämmönimemiskyky on ollut lähellä kyllästymispistettä jo huomattavasti nykyistä alemmilla pitoisuuksilla.

Täytyy myös muistaa, että vesihöyryn lisääntyminen ilmakehässä johtaa hyvin pian myös pilvisyyden lisääntymiseen ja tämä vuorostaan vähentää auringon maanpintaa lämmittävää vaikutusta; toimii siis eräänlaisena termostaattina.

Myytinmurtajan hätäinen loppukaneetti tähän vapaasti käännettynä: Vaikka ihminen ei pysty lisäämään tai vähentämään ilmassa olevaa vesihöyry, ei tämä tarkoita etteikö hiilidioksidi voisi epäsuorasti lämmittää ilmaa.

Myth #19: We don’t have enough climate data to make valid predictions of any kind. Meillä ei ole tarpeeksi tietoa ilmastosta, jotta voisimme laatia minkäänlaisia todellisia ennusteita.

Myytinmurtaja väittää, että ilmastoa säätelevät fysiikan lait tunnetaan riittävän hyvin, jotta ilmastomallien tuloksiin voidaan luottaa. Tätä perustellaan menneitä aikoja mallintamalla saatuja todellisuutta matkivia tuloksia. Tämä on kehätodistelua, koska mallit on nimenomaan viritetty toimimaan halutulla tavalla. Tämä ei voi siis todistaa, että malleilla olisi ennustuskykyä. Tällaiseen ennustuskykyyn eivät edes mallintajat itsekään luota. Vielä kummallisempaa on IPCC:n väite, että paras tulos saadaan kun kaikkien hyväksyttyjen mutta toisistaan poikkeavia tuloksia antavien noin 30 ilmastomallin tuloksista lasketaan keskiarvot.

Myth #20: Volcanoes spew more CO2 into the air in a single eruption than humanity has emitted in its history. Tulivuoret syytävät ilmakehään enemmän hiilidioksidia yhden purkauksen tai yhden vuoden aikana kuin mitä ihmiskunta on päästänyt.

Tällaista “hatusta vedettyä” väitettä tuskin kukaan vähänkään asiasta perillä oleva tutkija esittäisi.

Lopuksi myytinmurtaja toteaa, että aiemmin mainitut myytit muodostivat todellisen ongelman ilmaston lämpenemistä tutkivassa tieteessä, mutta ei enää – tieteelliset todisteet ihmisen osuudesta ovat valtaisat. Ilmaston lämpenemistä kieltävien skeptikoiden pieni vähemmistö jatkaa ilmastotieteessä olevien puutteiden metsästystä, joten he tuovat näin arvokkaan lisän ilmastotutkimukselle – löytäessään virheen tai vain luulevat löytäneensä sellaisen, niihin puuttuminen on vain varmentanut varsinaisten ilmastotutkijoiden osaamista. Jos ilmastonmuutoksen torjumiseen ei heti ryhdytä seuraukset voivat olla tuhoisat, joten meidän tulee toimi nyt samalla kun hankimme lisätietoa.

Edellä olevan mukaisesti myytinmurtajan näkemykset ontuvat pahan kerran. Ensinnäkin skeptikot eivät missään vaiheessa ole kieltäneet ilmaston lämpenemistä viimeisen puolentoistasadan vuoden aikaan. Päinvastoin historijoitsijat ja geologit ovat toistuvasti korostaneet, että nykyinen lämpiäminen on täysin luonnollinen tapahtuma ja voidaan sanoa olevan toipumista pienestä jääkaudesta kohti uutta keskiajan tapaista lämpökautta.

Mitä taasen tulee todisteisiin ihmisen väitetystä osuudesta lämpenemiseen, niin todetun hiilidioksidipitoisuuden nousun vaikutusta ilman lämpötilaan ei voida havainnoilla osoittaa. Väite perustuu vain tietokonemallinnuksiin. Sen sijaan skeptikot eivät kiellä ihmisen tekemisten aiheuttaneen muutoksia paikallisissa ilmasto-olosuhteissa. Siihen vaikuttavat varmasti kaikkinaiset maankäyttöön liittyvät toimenpiteet, niin vesistömuutokset kuin rakentaminen, metsänraivaus jne.

Advertisements

Responses

 1. Todella positiivista saada selväjärkistä tietoa asioista. Uskonnon omainen vouhkaaminen konsensuksesta ja IPCC:n summary report:n tieteellisyydestä on mennyt liian pitkälle.

 2. Hyvä tiivistelmä, kiitämme tästä.

  IPCC:n lähtökohta jo on täysin absurdi: Otetaan ilmasto 20v ajalta, viritellään numeerinen malli joka vastaa joitain mittauksia ja väitetään sitä totuudeksi ennenkuin se on edes teoriassa ehtinyt ennustaa mitään niin että ennuste on voitu varmistaa paikkansapitäväksi.

  Ero mieheen, joka huhtikuussa ennustaa ilmaston lämpenevän perustuen siihen että helmikuusta asti on koko ajan lämmennyt, on minusta varsin täsmällinen esimerkki, vain sovitettuna mittakaavaan jonka tavallinenkin ihminen voi käsittää.

  Eikä pidä unohtaa YK:n täysin hatusta tempaisemia tavoitteita, 1972 hehkutettiin jääkaudella, se meni vähän huonosti läpi, mutta 2000-luvun lämpöaaltohysteria puri jo paljon paremmin, sekin YK:n päätöksellä, vaikka kaikki tietävät että lämmönvaihtelu on täysin normaali ilmiö, siinä missä kesä/talvi.

  Voin lyödä vetoa että viimeistään 2020 alkaa IPCC:n hehkutus uudesta jääkaudesta jonka torjumiseksi pitää nostaa veroja. Aivan varmasti.

 3. Kiitos Tuomas kommentistasi ja olet ilmeisesti oivaltanut aivan oikein,, että olemme menossa kohti kylmempiä aikoja kuten yhä lukuisammat kansainväliset tahot ovat kertomassa. Vain meidän ikioma Ilmatieteenlaitos pystyttelee vanhassa pelottelumantrassaan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: