Posted by: Boris Winterhalter | November 12, 2018

Richard Lindzen luento Lontoossa 08-10-2018

Richard Lindzen piti Lontoossa 08-10-2018

luennon, jossa hän käsitteli ilmastopelotetta toteamalla IPCC:n dogman olevan väärässä ja jota valitettavasti harhaan johdetut päättäjät vievät kohti turmiota, missä etenkin köyhimmät kärsivät eniten.

Maapallon lämpeneminen kahdessa eri kulttuurissa

Richard Lindzen

Yli puoli vuosisataa sitten, kirjailija ja fysikokemisti C. P. Snow, joka palveli useissa tärkeissä julkisissa tehtävissä ja lyhyen ajan myös Britannian valtion hallinnossa, tunnetaan myös pohdiskeluistaan kahden rinnakkaiskulttuurin välisestä suhteesta:

Snow: “Olen monasti ollut mukana ihmisten joukkotapaamisissa, joissa perinteisen kulttuurimääritelmän mukaan paikallaolijat ovat oletettavasti korkeasti koulutettuja [sivistyneitä] henkilöitä, mutta jotka suurella antaumuksella esittävät ihmettelevänsä tiedemiesten joukossa vallitsevaa lukutaidon puutetta. Olen kerran tai kaksi provo-soitunut kysymään tällaiselta ryhmältä, moniko heistä voisi selittää termodynamiikan toista lakia. Palaute jätti kylmäksi: se oli myös kielteinen. Kuitenkin luonnontieteellinen kysymykseni oli verrattavissa sellaiseen, jossa olisin kysynyt: oletteko lukeneet edes yhtä Shakespearen teosta?

Nyt uskon, että jos olisin esittänyt yksinkertaisemman kysymyksen – kuten mitä tarkoittaa sana massa tai kiihtyvyys, joka on luonnontieteellinen vastine kysymykselle: osaatteko lukea? – korkeintaan yksi kymmenestä näistä “korkeasti” oppineista olisi tuntenut puhuvansa kanssani samaa kieltä. Näin modernin fysiikan mahtava ajatusrakennelma kehittyy ja enemmistö länsimaiden fiksuimmista ihmisistä ymmärtää siitä yhtä paljon kuin neoliittiset esi-isämme olisivat siitä ymmärtäneet.”

Pelkään, että tuskin mikään on muuttunut C. P. Snow’n esittämästä arvioinnista 60 vuotta sitten. Vaikka jotkut saattavat väittää, että tietämättömyys fysiikasta ei vaikuta poliittisiin kykyihin; se ehdottomasti vaikuttaa luonnontieteestä tietämättömien poliitikkojen kykyyn käsitellä tavanomaisia luonnontieteeseen perustuvia asioita. Tällöin ymmärryksen puute voi myös altistaa hänet vihamielisen [rikollisen] hyväksikäytön uhriksi. Koska demokratia edellyttää, että luonnontieteisiin perehtymättömät poliitikot joutuvat joka tapauksessa ottamaan kantaa myös tieteellisiin ongelmiin, voi tällöin usko ja luulo helposti korvata ymmärryksen; tosin liian yksinkertainen ja virheellinen kerronta voi antaa tieteeseen perehtymättömille poliitikoille mielikuvan, etteivät he ole täysin vailla luonnontieteellistä “ymmärrystä”. Maapallon lämpeneminen, tarjoaa tästä kaikesta lukuisia esimerkkejä.

Haluaisin aloittaa luentoni yrityksellä pakottaa yleisössä olevat tiedeihmiset tajuamaan ilmastojärjestelmän todellisen luonteen ja auttaa niitä motivoituneita “epätieteellisiä” kuulijoita, jotka lukeutuvat C. P. Snow’n ryhmään “yksi kymmenestä”, kohoamaan triviaalisten yksinkertaistusten yläpuolelle.

Ilmastojärjestelmä

Seuraava kuvaus ilmastojärjestelmästä ei sisällä mitään, mikä olisi vähimmässä määrin ristiriitaista ja odotan, että jokainen, jolla on luonnontieteellinen tausta pystyy helposti seuraamaan esitystäni. C. P. Snow’n havainnoista huolimatta yritän tehdä kuvaukseni ymmärrettäväksi myös vailla luonnontieteellistä taustaa oleville kuuljoille.

Järjestelmä, johon tutustumme, muodostuu kahdesta keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevasta turbulentista [pyörteisestä] fluidista (ilmakehä ja meret). Turbulenssilla tarkoitan yksinkertaisesti sellaista vaihtelevaa pyörteisyyttä, jota tavataan solisevassa purossa tai kiehuvassa vedessä, vaikka se tapahtuukin merien ja ilmakehän planetaarisessa mittakaavassa. Turbulenttisen virtauksen vastakohta on laminaarinen virtaus, mutta jokainen neste/kaasu, joka pakotetaan virtaamaan tarpeeksi nopeasti, muuttuu pyörteiseksi ja vähentää tällaisen pyörteisen virtauksen ennustettavuutta. Vuorovaikutuksella tarkoitan yksinkertaisesti, että ne aiheuttavat keskinäistä paine- ja lämmönvaihtoa.

Nämä fluidit sijaitsevat pyörivällä planeetalla, jota aurinko lämmittää epätasaisesti. Liik-keet ilmakehässä (ja hieman vähemmän myös merissä) johtuvat auringon epätasaisesti jakautuneesta vaikutuksesta. Aurinko itse voi olla vakaa, valaisten tropiikkia kohtisuoraan mutta vain hipoo Maan napoja. Merten säätelijät ovat huomattavasti monimutkaisempia; niissä vaikuttavat tuulien painevaihtelut ja kylmien ja suolaisten vesien vajoaminen syvyyteen. Myös maapallon pyörimisellä on monia seuraumuksía, mutta tässä vaiheessa tyydymme yksinkertaisesti toteamaan säteilyn jakautuvan leveyspiirien mukaan.

Merissä esiintyvien kiertojen ja virtojen kestot vaihtelevat vuosista vuosituhansiin kuljettaen lämpöä merenpinnalle ja siitä pois. Merten mittakaavasta ja [veden] tiheydestä johtuen, virtausnopeudet ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin ilmakehässä ja liittyvät myös paljon pitempiin aikajaksoihin. Se tosiseikka, että nämä virtaukset kuljettavat lämpöä vuoroin pinnalle ja vuoroin pinnalta pois, tarkoittaa, että itse merenpinta ei ole koskaan lämpötasapainossa maapallon ulkopuolisen avaruuden kanssa. Toisin sanoen, auringosta tuleva lämpö ja maan pinnalta avaruuteen karkaava [lämpö]säteily eivät koskaan ole täsmällisessä lämpötasapainossa keskenään. Tämä johtuu siitä, että lämpöä jatkuvasti sekä varastoituu meriin että myös poistuu meristä mikä näkyy jonkinlaisena vaihteluna pintalämpötiloissa.

Merien ohella ilmakehä on vuorovaikutuksessa myös erittäin vaihtelevien maan pinnan-muotojen kanssa. Ilmavirtojen kulkiessa vuorijonojen yli, itse virtaus vääristyy voimak-kaasti. Siksi topografialla [maan pinnanmuodoilla] on merkittävä muokkaava vaikutus alueelliseen ilmastoon. Tällaisten vääristyneiden ilmavirtausten tuottamat aaltomaiset fluidivirtaukset voivat muuttaa ilmastoa kaukaisillakin alueilla. Ilmaston tietokone-simulointi (mallintaminen) ei yleensä onnistu kuvaamaan tyydyttävästi tämän kaltaisia ilmiöitä.

Vesi on sekä nesteenä, kiinteänä että höyrynä [kaasuna] elintärkeä osa ilmakehän koostumusta ja muutokset sen eri olomuotojen (faasien) välillä vaikuttavat erittäin voimakkaasti ilmakehän energiavirtoihin. Kullakin olomuodolla on myös oma tärkeä säteilyvaikutuksensa. Te kaikki tiedätte, että jään sulattamiseen tarvitaan lämpöä ja lisälämpöä tarvitaan edelleen, jotta sulaneesta vedestä muodostuisi vesihöyryä. Sanalla humiditeetti (kosteus) kuvataan ilman sisältämän vesihöyryn määrää. Lämmön kulku muuttuu käänteiseksi, kun olomuodon muutos tapahtuu päinvastaiseen suuntaan; toisin sanoen lämpöä vapautuu, kun höyry tiivistyy jälleen vedeksi ja edelleen kun vesi jäätyy. Lämmön vapautuminen vesihöyryn tiivistyessä synnyttää ukkospilviä (tunnetaan nimellä cumulonimbus) ja ukkospilvissä piilevä energia voidaan verrata vetypommin laukaisussa vapautuvaan energiaan. Tämän sanon vain korostaakseni näiden energiamuunosten suurta merkitystä. Pilvet sisältävät vettä pieninä pisaroina ja jäätä pieninä kiteinä. Yleensä nämä pienet pisarat ja jääkiteet pysyvät pilvessä ylöspäin suuntautuvan ilmavirran voimasta, mutta kun ne kasvavat riittävän suuriksi, ne vajoavat nousevan ilmavirran läpi pudoten maanpinnalle vetenä tai lumena [rakeina].

Eivät vain nämä olomuotomuutokseen vaikuttavat energiat ole tärkeitä, vaan myös vesi-höyry ja pilvet (sekä jää- että vesimuodossa) vaikuttavat voimakkaasti [lämpö] säteilyyn. Vaikka en ole vielä käsitellyt kasvihuoneilmiötä, niin olette kaikki varmaan kuulleet, että hiilidioksidi on kasvihuonekaasu ja, että tämä selittää sen lämmittävän vaikutuksen. Teidän tulisi siksi ymmärtää, että kaksi todella tärkeintä kasvihuonevaikuttajaa ovat vesihöyry ja pilvet. Pilvet ovat lisäksi erinomaisia auringon valon heijastajia.

Energiavirtojen kuvaamisessa käytetty suure on wattia per neliömetri. Tämän järjestel-män energiabudjetti käsittää absorption ja uudelleensäteilyn suuruudeltaan noin 200 wattia per neliömetri. Ilmakehän hiilidioksidin kaksinkertaistuminen aiheuttaa noin 2%:n häiriön tähän budjettiin. Yhtä suuren vaikutuksen aiheuttaisivat myös pienet muutokset pilvisyydessä ja muissa tekijöissä ja sellaiset muutokset ovat yleisiä. Maapallo saa auringosta keskimäärin noin 340 wattia per neliömetri, mutta siitä noin 140 wattia per neliömetri heijastuu maanpinnalta ja etenkin pilvistä takaisin avaruuteen. Näin ollen jää noin 200 wattia per neliömetri, jota maapallon tulisi säteillä avaruuteen ylläpitääkseen energiatasapainon. Aurinko säteilee näkyvän valon spektrialueella, koska sen lämpötila on noin 6000 K. “K” viittaa Kelvin lämpötila-asteikkoon, joka on yksinkertaisesti Celsius-asteet plus 273. Nolla K on alhaisin mahdollinen lämpötila ja Celsius asteina -273 C. Lämpötila määrittelee säteilyn spektrin. Jos maapallolta puuttuisi ilmakehä (mutta argumentoinnin vuoksi maanpinta edelleen heijastaisi 140 wattia per neliömetri), sen tulisi säteillä n. 255 K:ssä; tässä lämpötilassa säteily tapahtuisi pääosin infrapuna-alueella.

Mutta Maata ympäröivät ilmakehä sekä meret mistä seuraa joukko hankaluuksia. Varoitan, että se, mistä nyt puhun, edellyttää teiltä jonkinverran keskittymistä. Valtamerestä tapahtuva haihtuminen lisää ilmakehän vesihöyrypitoisuutta. Vesihöyry sekä absorboi että emittoi erittäin voimakkaasti [spektrin] infrapuna-alueella. Tätä tarkoitamme, kun kutsumme vesihöyryä kasvihuonekaasuksi. Juuri vesihöyry estelee infrapuna-säteilyn poistumista maanpinnalta ja kohottaa näin maanpinnan välittömässä tuntumassa olevan ilman lämpötilaa.Tällöin konvektio [nousuliike] alkaa toimia kuin kuumenevassa vesikannussa. Koska ilman tiheys [ja myös paine] alenee korkeuden kasvaessa kelluvat ainesosat [molekyylit] laajenevat noustessaan. Tämä johtaa ilman jäähtymiseen, ja samalla sekoittumisen ansiosta molekyylien lämpötila laskee korkeuden kasvaessa, sen sijaan, että lämpötila säilyisi muuttumattomana. Tilanne mutkistuu, kun ilman kyky pidättää siinä olevaa vesihöyryä vähenee nopeasti lämpötilan laskiessa. Tietyn korkeuden yläpuolella vesihöyryä on niin vähän, että [infrapuna] säteily pääsee karkaamaan avaruuteen. Tällä korkeudella (noin 5 km) lämpötilan tulee olla noin 255 K, jotta vallitsisi tasapainotila tulevan säteilyn kanssa. Konvektion aiheuttama lämpötilan lasku korkeuden kasvaessa edellyttää kuitenkin, että maanpinnan lämpötilan tulee olla yli 255 K. Havaitaan, että se onkin 288 K, joka on maapallon pinnan keskilämpötila. Tätä siis kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.

Onkin mielenkiintoinen sattuma, että, jos konvektio olisi ylläpitänyt tasaista lämpötilaa, ei kasvihuoneilmiötä olisikaan. Kuitenkin todellisuus on vielä monimutkaisempi. Muun muassa ylätason cirruspilvet, jotka absorboivat ja emittoivat infrapunasäteilyä hyvin tehokkaasti, estävät alhaalta tulevan infrapunasäteilyn pääsyä ylöspäin. Siksi tällaisten pilvien esiintyessä yli 5 km:n korkeudessa, niiden yläpinta, eikä suinkaan 5 km:n korkeus, määrittää tason, millä korkeudella infrapunasäteily saavuttaa avaruuden. Muiden kasvihuonekaasujen (kuten hiilidioksidin) lisääminen nostaa tätä emissiokorkeutta, ja konvektiivisen sekoittumisen takia uusi taso on kylmempi. Tämä alempi lämpötila taasen vähentää poistuvan infrapunasäteilyn vuota. Jotta säteilytasapaino palautuisi, ilmakehän tulisi lämmetä. Hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumisen arvioidaan aiheuttavan noin 3,7 wattia per neliömetri suuruisen lisäpakotteen, mikä on hieman alle 2% sisään tulevasta säteilystä (200 wattia per neliömetri). Monet tekijät kuten pilvisyysalueen laajuus ja korkeus, lumipeite ja merivirrat aiheuttavat [luonnostaan] yleisesti tämän suuruisia muutoksia.

On tärkeätä huomata, että sellaisen järjestelmän, heilahdusaika vaihtelee sekunneista vuosituhansiin, jopa ilman muita selkeitä pakotteita kuin vakaa aurinko. Suuri osa populäärikirjallisuudesta (ilmastodebatin molemmilta puolilta) olettaa, että kaikki muutokset ovat jonkin ulkopuolisen tekijän aiheuttamia. Ilmastojärjestelmää ohjaa tietysti aurinko, mutta vaikka aurinkopakote olisi vakio, niin ilmasto vaihtelisi joka tapauksessa. Tämänhän te kaikki olette pitkään tienneet, vaikka ette ole sitä ehkä mieltäneet. Kyllähän teidän on helppo todeta, että viulun jousen tasainen työntö aiheuttaa kielessä värinää tuottaen ääntä. Samalla tavalla ilmakehä- ja valtamerijärjestelmä vastaa tasaiseen pakotteeseen omilla vaihtelutavoillaan (jotka toki ovat monimutkaisempia kuin viulun kielen moodit). Lisäksi valtamerien massiivinen luonne aiheuttaa sen, että tällaiset vaihtelut voivat kestää pikemmin vuosituhansia kuin millisekuntteja. El Niño on verrattain lyhyt esimerkki, joka kestää muutamia vuosia, mutta useimmat näistä sisäisistä vaihteluista ovat niin pitkiä, ettei meidän verraten lyhyt mittaushistoriamme kykene niitä edes tunnistamaan. Luonnosta löytyy lukuisia esimerkkejä sisäisestä vaihtelusta, mukaan lukien noin 11-vuoden mittaiset aurinkopilkkujaksot ja Maan magneettikentän napavaihdot muutaman sadan tuhannen vuoden jaksoissa. Tässä mielessä ilmastojärjestelmä ei poikkea muista luonnon järjestelmistä.

Toki tällaiset järjestelmät vastaavat myös ulkoisiin pakotteisiin, mutta järjestelmien vaihtelevuuden osoittamiseksi ei pakotteita tarvita. Vaikka edellä sanottu on täysin kiistatonta, olkaa hyvät ja pohtikaa sitä hetken. Ajatelkaa järjestelmän valtavaa heterogeenisyyttä ja monimutkaisuutta sekä vaihtelumekanismien kirjavuutta, silti tämän hetken kertomusta [ilmastovaihtelusta] pidetään yleisesti “ratkaistuna tieteenä” (“settled science”)!

Populääri kertomus ja sen poliittinen alkuperä

Seuraavassa kerron ilmastojärjestelmään sisältyvästä tämän hetkisestä populäärikertomuksesta. Sen mukaan ilmasto, monimutkainen, monien muuttujien järjestelmä, tiivistetään yhteen ainoaan muuttujaan eli maailman keskilämpötilaan, jota pääasiallisesti säätelee noin 1-2 prosentin poikkeama energiabudjetissa. Poikkeaman taasen aiheuttaisi vain yksi ainoa muuttuja – [ilmakehän] hiilidioksidi – eikä monien muiden muuttujien merkitystä huomioida, vaikka niillä jokaisella olisi vähintään saman suuruinen vaikutus.

Tämä on varsin erikoinen väitepari, joka perustuu lähes maagista päättelyä muistutta-vaan ajatusjuoksuun. Se on kuitenkin tarina, joka on laajalti hyväksytty, jopa monien skeptikkojen piirissä. Tällainen hyväksyntä on voimakas osoitus C. P. Snow’n tunnistamasta kultturiongelmasta.

Monet poliitikot ja tieteelliset seurat menevät vielä pidemmälle: hyväksyvät hiilidioksidin määrääväksi muuttujaksi, vaikka ihmiskunnan CO2-päästöt ovat pienet verrattuna paljon suurempaan, mutta epätarkasti tunnettuun merten ja biosfäärin aiheuttamaan luonnollisen CO2 vaihteluun. He uskovat varmasti tietävänsä tarkalleen, mitä toimenpiteitä tarvitaan hiilidioksiditasojen säätelemiseksi.

Vaikka jotkut tiedemiehet olivat tarjonneet tätä näkemystä jo 200 vuotta sitten, siitä oli 1980-luvulle tultaessa yleisesti luovuttu. Kun NASA’n tiedemies, James Hansen, vuonna 1988, kertoi USA:n senaatissa, että silloinen kesän lämpö johtui hiilidioksiditason noususta, jopa Science-lehti kertoi ilmastontutkijoiden epäilevän väitettä. Tämän ääriasenteen muuttuminen nykyiseksi dogmaksi [opiksi] johtuu poliittisista toimijoista ja muista tahoista, jotka etsivät itselleen hyödyntämismahdollisuuksia monen miljardin suuruisesta energiasektorista. Yhtenä esimerkkinä oli maailmalla operoiva byrokraatti ja “helppoheikki” Maurice Strong, joka vietti viimeiset vuotensa Kiinassa yrittäen välttää syytettä roolistaan YK:n Oil for Food ohjelmaan liittyvässä skandaalissa. Strongia on usein kiitetty maapallon lämpiämistä koskevan liikkeen alullepanijana varhain 1980-luvulla. Seuraavaksi hän auttoi Rion konferenssin masinoimisessa, jonka tuloksena oli UN Framework Convention on Climate Change [YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus]. Myös monet muut kuten pääministeri Olof Palme ja hänen ystävänsä Bert Bolin, josta tuli IPCC:n (hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin) ensimmäinen puheenjohtaja, olivat aktiivisia niinkin varhain kuin 1970-luvulla.

Poliittinen intomielisyys on vain lisääntynyt sen jälkeen, kun poliittinen ideologia on alkanut esittää merkittävää osaa ilmastoasiassa. Muutama vuosi sitten, Christiana Figueres, joka oli tuolloin YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen pääsihteeri, totesi ihmiskunnan olevan ensimmäistä kertaa historiassa asettamassa itselleen tehtävää, jonka tarkoituksena on muuttaa [maapallon] talousjärjestelmää.

Neiti Figueres ei ole ainoa tässä uskossaan. Paavi Francisin läheisin neuvonantaja arvosteli ankarasti konservatiivisia ilmastonmuutosskeptikkoja USA:ssa syyttäen heidän näkemyksistään kapitalismia. Keskustellessaan lehdistön kanssa Kardinaali Oscar Rodriguez Maradiaga kritisoi tiettyjä liikkeitä Yhdysvalloissa, jotka olivat ennakoiden asettuneet vastustamaan suunniteltua paavillista kiertokirjettä, joka koski ilmastonmuutosta. Hän sanoi, että “ympäristöasioita koskeva ideologia on liian tiukasti sitoutunut kapitalismiin, joka ei halua lopettaa “ympäristön pilaamista”, koska he eivät halua luopua voitoistaan.

Menneenä elokuuna ilmestyi Proceedings of the National Academy of Sciences- lehdessä (USA:n kansallisen tiedeakatemian julkaisu) kirjoitus, joka vilisi sanoja kuten “saattaa olla” ja “voisi ehkä olla”, ja joka päätyi toteamukseen, että tarvitaan “kollektiivinen ihmiskunnan päätös” ohjaamaan “Maan järjestelmä” pois uhkaavalta jyrkänteeltä ja pitämään Maa asuttuna. Kirjoittajat totesivat tämän edellyttävän “koko maallisen järjestelmän hallintaa – biosfääriä, ilmastoa ja yhteiskuntia. Näin voitaisiin vaatia myös koko globaalitalouden irrottamista hiiliriippuvuudesta, biosfäärin hiilinielujen parantamista, käyttäytymistapojen muutoksia, teknologisia innovaatioita, uusia hallintojärjestelmiä sekä sosiaalisten arvojen muutoksia.”

Huomatkaa, että maailmassa, jossa tukeudutaan sekavaan “varovaisuusperiaatteeseen” pelkkä väite etäisestä mahdollisuudesta tekee äärimmäiset toimeenpiteet oikeutetuiksi.

Todennäköisesti näiden ihmisten epätoivoisesti tavoittelema määräysvalta sisältää myös vallan, jolla peruutetaan se asema ja hyvinvointi, jonka tavallinen ihminen on saavuttanut ja edelleen saavuttaa fossiilisten polttoaineiden käytön mahdollistaman teollisen vallankumouksen ansiosta. Tällä vallassaolijat palauttavat tavalliset ihmiset mielestään soveliaammalle tasolle eli “maaorjiksi”. Samalla riistetään entistä useammilta maailman köyhimmiltä mahdollisuus parantaa olojaan.

Kaikesta huolimatta näitä vaatimuksia esitettään meidän yhteisöjemme johtajille, yhdessä sen tekovalheen kanssa, että 97% tiedemiehistä yhtyy ilmastouhkiin. Johtajamme eivät uskalla olla eri   mieltä ja jatkavat sopulimaisesti kohti teollistuneen yhteiskunnan itsemurhaa. Jälleen mikään ei paremmin kuvaa ongelmaa, jonka C.P.Snow tunnisti.

On mielenkiintoista, että “tavalliset” ihmiset (toisin kuin “sivistynyt” eliitti) näkevät läpi tämän esitetyn hölynpölyn. Mistä johtunee, että elittimme on niin haavoittuvainen ja mikä panee niin monet tiedemiehistämme kannattamaan tällaista hölmöyttä? Vastaus tustkin imartelee kumpaakaan ryhmää.

Arvioikaamme ensiksi “haavoittuvaista” eliittiämme.

1. Heidät on koulutettu järjestelmässä, jossa menestymisen oletetaan liittyvän kykyyn miellyttää opettajiaan. Toisin sanoen heidät on ehdollistettu suhtautumaan kaikkeen rationaalisesti.

2. Vaikka he ovatkin haavoittuvaisia väärille narratiiveille, he ovat paljon vähemmän taloudellisesti haavoittuvaisia kuin tavalliset ihmiset. He uskovat olevansa riittävän varakkaita kestääkseen ehdotetun politiikkamuutoksen aiheuttamaa tuskaa ja että he ovat riittävän ovelia saadakseen usein jopa taloudellista hyötyä tällaisesta politiikkamuutoksesta.

3. Narratiivi on tarpeeksi yksinkertainen, jotta eliitti voi kuvitella “ymmärtävänsä” luonnontiedettä.

4. Monille etenkin poliittisesti oikealla oleville, tarve esiintyä älykkäinä panee heidät pelkäämään, että asettuminen vastustamaan kaikkea, mikä kalskahtaa “luonnon-tieteelliseltä”, saattaisi leimata heidät tietämättömiksi, ja tämä pelko ylittää minkä tahansa ideologiselle vapaudelle omistautumisen, joka heillä saattaisi olla.

Mikään näistä tekijöistä ei sovellu “tavalliseen“ [tervejärkiseen] ihmiseen. Tämä saattaisi olla vahvin argumentti kansanvaltaisen demokratian puolesta ja vastustaa sellaista johtajuuta “joka tietää parhaiten”

Entä tiedemiehet?

1. Tiedemiehet ovat spesialisteja. Vain harvat heistä ovat ilmastoasiantuntijoita. Tämä koskee myös oletettuja “ilmastotieteilijöitä”, jotka sotkeutuivat aiheeseen toivoen hyötyvänsä siihen liittyvän rahoituksen valtavasta lisäyksestä globaalin ilmastohysterian seurauksena.

2. Tiedemiehet ovat ihmisiä omine poliittisine näkemyksineen ja monet ovat innostuneet käyttämään omaa tiedetaustaansa ajaakseen poliittista näkemystään (kuten monet julkisuuden henkilöt, joihin jotkut tutkijat haluavat samaistua). Esimerkeiksi sopivat ydinaseiden vastaiset liikkeet, strategisen puolustusaloiteen vastustaminen, Vietnamin sodan vastustaminen, jne.

Tiedemiehet ovat myös herkästi ja kyynisesti tietoisia epätieteilijöiden tietämättö-myydestä ja siitä pelosta, minkä se synnyttää. Tällainen pelko saa haavoittuvaisen eliitin erityisen helpottuneeksi, kun vakuutetaan, että pelottelun taustalla oleva teoria on triviaalisen yksinkertainen ja, että “kaikki” tiedemiehet ovat samaa mieltä. Entinen senaattori ja ulkoministeri John F. Kerry on tyypillinen [politiikko], joka, viitaten kasvihuonekaasujen aiheuttamaan lämpenemiseen, sanoo “Tiedän joskus muistavani, että ollessani lukiossa ja korkeakoulussa, jotkut asiat kemiassa ja fysiikassa olivat vaikeita. Mutta tämä ei ole vaikeata. Se on yksinkertaista. Nuorimmat lapsetkin voivat tämän ymmärtää”. Kuten olette jo ehkä huomanneet kasvihuoneilmiö ei ole niinkään helppoa. Vain todella välkyt lapset voisivat ymmärtää sen. Kerryn myöhemmät selostukset ilmastosta ja sen taustafysiikasta, osoittavat selvästi, että hän ei ole ollut tehtävänsä tasalla.

Todistusaineisto

Tässä vaiheessa ehkä jotkut teistä ihmettelevät vaaralliseen ilmastonmuutokseen liittyviä niin sanottuja todisteita. Entä arktisen alueen häviävä jääpeite, merenpinnan nousu, äärimmäiset sääilmiöt, nälissään olevat jääkarhut, Syyrian sisällissota ja kaikki muukin? Väitteiden valtava kirjo tekee mahdottomaksi osoittaa mitään erityistä syytä [virhettä] joka sopisi niihin kaikkiin. Tietenkään olemassa olevien muutosten luetteleminen ei sellaisenaan merkitsisi kasvihuonelämpiämistä, vaikka havainnot olisivat oikeita (joskin hämmästyttävän usein ne eivät sitä ole). Eikä myöskään viittaisi vaaraan. Huomatkaa, että suurin osa niin sanotuista todisteista viittaavat asioihin, joista teillä ei ole omakohtaista kokemusta. Jotkut väitteistä, kuten äärimmäisiin sääilmiöihin viittaavat, ovat ristiriidassa sekä fysiikan teorioiden että havaintoaineiston kanssa. Tällaisten väitteiden tarkoituksena on ilmeisesti pelotella ja hämmentää yleisöä sekä uskotella todisteiksi sellaista, mikä ei ole edes totta. Jos jostain haetaan todisteita, niin ne löytyvät C.P.Snow’n havaintojen paikkansapitävyydestä. Esitän joitakin esimerkkejä, joilla valaisen mitä tarkoitan.

Ensinnäkin, jotta jokin kelpaisi todisteeksi, sen olisi pitänyt olla yksiselitteisesti ennustet-tavissa. (Tämä on välttämätön, joskaan ei aina riittävä ehto). Kuva 1 näyttää IPCC:n eri mallien ennustukset kesäisen Pohjoisen Jäämeren jääpeitteen “hupenevasta” levinneisyydestä vuoteen 2100 mennessä verrattuna tilanteeseen vuosina 1980-2000. Kuten huomaatte siinä on malli mille tahansa tulokselle. Se muistuttaa hieman kaavaa, millä tarkkuusampuja voi osoittaa olevansa mestari: “ammu ensin ja totea, että mikä tahansa osuma oli se mihin tähtäsit”.

Arctic Ice extent2.

Kuva 1.   21 ilmastomallin projektiot [ennusteet] arktisen jään häviämisnopeudesta.

Tarkastelkaamme äärimmäisten lämpötilojen kysymystä, eli onko mitään tutkimusaineistoa, joka edes tukisi syytä huoleen? Näihin ääri-ilmiöihin liittyen tutkimusaineisto ei osoita minkäänlaista muutosta [trendiä pahempaan] ja sen myös IPCC myöntää. Jopa Gavin Schmidt, Jim Hansenin seuraaja NASA:n New Yorkin GISS:n toimipaikassa, on huomauttanut, että “ääri-ilmiöistä esitetyt yleiset väittämät puuttuvat lähes täysin kirjallisuudesta, mutta esiintyvät runsaina yleisessä mediassa”. Hän jatkoi, “että tarvitaan vain muutaman sekunnin oivallus, kun todetaan, että yleinen käsitys globaalista lämpenemisestä tarkoittaa samalla myös kaikkien ääri-ilmiöiden lisääntymistä; se onkin silkkaa hölynpölyä”.

Tämän hölynpölyn keskiössä on kyvyttömyys erottaa säätä ilmastosta. Näin ollen ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan tervetullutta noin yhden asteen lämpötilan nousua pienen jääkauden päättymisestä noin 200 vuotta sitten. Toisaalta sään ääri-ilmiöiden muodostuminen edellyttää noin 20 C asteen suuruista lämpötilan muutosta. Näin isoilla muutoksilla on aivan eri luokan alkuperä kuin mainitulla ilmaston lämpenemisellä. Karkeasti sanottuna ne syntyvät tuulista, jotka kuljettavat lämmintä ja kylmää ilmaa kaukaisilta alueilta, jotka ovat joko hyvin kuumia tai hyvin kylmiä. Nämä tuulet ovat aaltomaisia. Tällaisten aaltojen voima riippuu tropiikin ja pohjoisen napa-alueen lämpötilojen eroista (suurempi ero synnyttää voimakkaampia aaltoja). Kaikki mallit, joilla ennustetaan maapallon ilmaston lämpenemistä, kertovat lämpötilaerojen mieluummin alenevan kuin kasvavan. Siten äärilämpötilaerojen kasvu tukisi pikemmin maapallon jäähtymistä kuin sen lämpenemistä. Kuitenkin, luonnontieteiden suhteen lukutaidottomat ihmiset näyttävät olevan kykenemättömiä erottamaan toisistaan ilmaston globaalin lämpenemisen ja paikallisessa säässä ilmenevät äärilämpötilat. Oikeastaan, kuten aiemmin todettiin, äärisääoloissa ei tunnu olevan havaittavissa minkäänlaista muutostrendiä. Löytyy vain median suurempi kiinnostus sääasioihin, sekä näiden uutisten hyödyntäminen sellaisten ihmisten toimesta, jotka tajuavat, että tällaisten katastrofien projisointi kaukaiseen tulevaisuuteen tuskin pakottaa mihinkään toimeen. Siksi heidän on keksittävä keinot, millä vakuuttaa yleisöä, että vaara on todellinen, vaikka se ei sitä olekaan.

Tämä koskee myös valtameren pinnan nousua. Merenpinta on noussut satoja vuosia noin 8 tuumaa [20 cm] vuosisadassa ja sen kanssa olemme selvästi pärjänneet. Pelon lietsomiseksi haetaan kuitenkin apua sellaisista malleista, jotka ennustavat paljon suurempaa vedenpinnan nousunopeutta. Käytännössä on tiedetty pitkään, että useimmilla rannikkoalueilla, missä korkeusmuutoksia seurataan vuorovesimittareilla [mareografeilla], muutokset merenpinnan korkeudessa johtuvat pääasiallisesti maankuoren korkeusmuutoksista, jotka taasen johtuvat tektoniikasta [maankuoren pystyliikkeistä] ja maankäytön muutoksista.

Sitä paitsi pieni muutos maapallon keskilämpötilassa (oikeastaan lämpötilan nousuno-peudessa) on paljon pienempi kuin IPCC:n käyttämien tietokonemallien ennustuksissa. Vaikka kaikki muutokset olisivat ihmiskunnan aiheuttamia, niin olisi joka tapauksessa johdonmukaista käyttää hiilidioksidipitoisuuden lisäyksestä nykyistä alempaa herkkyyttä, vaikka IPCC väittää, että suurin osa (ei kaikki) lämpenemisestä viimeisten 60 vuoden aikana johtuu ihmisen toimista. Näin ollen ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ei näytäkään olevan niin vakava ongelma. Tämä tuskin kuitenkaan estää tietämättömiä poliitikkoja julistamasta, että IPCC:n esittämä syy-yhteys on yhtäkuin yksiselitteinen todistus tulevasta katastrofista.

“Kirsikanpoiminta” on aina oma tapauksensa. Kuten, äsken on väitetty, että Grönlannin jäätikön sulaminen on kiihtymässä ja se tulee pahenemaan lämpötilan noustessa. Tiedotteesta oli kuitenkin jäänyt mainitsematta NOAA:n ja Tanskan Meteorologian laitoksen havainnot, että Grönlannin jäämassa on päinvastoin lisääntynyt. Todellisuudessa molemmat väitteet voivat pitää paikkansa, sillä jäämassan lisääntyminen työntää samalla jään reunoja merelle.

Virheellinen tulkinta, liioittelu, kirsikanpoiminta, tai peräti suora valehtelu selittää pääosin kaikki niin sanotut todisteet.

Johtopäätökset

Tässä ne ovat. Epätodennäköinen arvailu, taustanaan väärä todistusaineisto, jatkuvasti toistettuna muodostuu poliittisesti oikeaksi “tiedoksi”, jolla edistetään teollisen sivilisaation kaatumista. Se, minkä jätämme lapsenlapsillemme ei ole teollisen edistyksen vahingoittama planeetta, vaan kertomus mittaamattomasta tyhmyydestä ja taantuneesta ympäristöstä ruostuvine tuulipuistoineen ja hajoavine aurinkopaneelei-neen. Vääristellyt väitteet 97% yksimielisyydestä eivät pelasta meitä, mutta tiedemiesten suu supussa olo todennäköisesti vähentää merkittävästi luonnontieteeseen kohdistettua luottamusta ja taloudellista tukea. Tämä ei ehkä sittenkään ole niin huono asia – ei aina-kaan mikäli se koskee vain virallista tiedettä.

Tässä tilanteessa on ainakin yksi myönteinen näkökohta. Tuskin mitkään ehdolla olevista poliittisista toimintaohjeista vaikuttaisivat merkitsevästi kasvihuonekaasuihin. Siksi tulemme hyötymään ainakin yhdestä asiasta, joka voidaan selvästi liittää [ilmakehän] kohonneeseen hiilidioksidipitoisuuteen: nimittäin, sen tehokas vaikutus kasvilannoitteena ja kyky parantaa kuivuudesta kärsivien kasvien sietokykyä. Samaan aikaan IPCC vaatii, että meidän tulee estää 0,5 asteen lisälämpeneminen, vaikka koettua 1 asteen nousua on seurannut ihmiskunnan historian suurin hyvinvoinnin lisääntyminen. “Ota nyt siitä selvää?” kuten meillä oli lapsina Bronx’ssä tapana sanoa.

************************************************************************************

Tämä käännös valmistui 11.11.2018 Boris Winterhalterin toimesta; hakasuluilla olen pyrkinyt helpottamaan Lindzenin puheen ymmärtämistä.

Luennoitsijan tausta

Richard S.Lindzen hoiti vuosikymmeniä eläköitymiseensä saakka vuonna 2013, Alfred S. Sloanin nimeä kantavaa meteorologian professuuria MIT:n lyhenteellä tunnetussa maailman eturivin yliopistossa (Massachusetts Institute of Technology). Hän on yli 200 meteorologiaa ja ilmastotiedettä käsittelevän tutkimuksen tekijä. Hän on myös USA:n Kansallisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen.

Professori Lindzen on eittämättä maailman eturiviin kuuluva ilmastotutkija, joka on vuosikymmeniä korostanut ilmastotutkimuksen tärkeyttä, joskin siihen vaikuttavien tapahtumaketjujen syy/seuraus yhteyksien ymmärtäminen edellyttää, hänen mukaan, todella erittäin kompleksisten prosessien ymmärtämistä, mihin käytössä oleville supertietokoneille laaditut matemaattiset ilmastomallit eivät kuitenkaan vielä sovellu.

Richard S Lindzenin Lontoossa 8 lokakuuta 2018 englannin kielellä pitämän luennon olen monien tuskien kautta kääntänyt suomeksi. Miksi tuskien kautta? Koska halusin välittää mahdollisimman hyvin Lindzenin varovaista, hiljaista ja kimuranttia puhetapaa.

Ensimmäisen kerran tapasin Lindzenin Göteborgissa 03.05.2006 kun hänelle myönnet-tiin Gösta Wallinin sukusäätiön LEO palkinto tieteessä osoitetusta rohkeudesta toimia valtavirtaa vastaan: http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/LEOprize/LEO%20Prize.htm. Sen jälkeen olen kuullut hänen esiintyvän lukuisissa keskustelu-tilaisuuksissa ja väittelyissä. Hän on myös ollut USA:n senaatin kuultavana kuten useat muutkin nimekkäät ilmastotutkijat, myös sellaiset, jotka eivät hyväksy IPCC:n vääristelevää ja toisinaan jopa valheellista ilmastopropagandaa.

Viite: Alkuperäiseltä nimeltä GLOBAL WARMING FOR THE TWO CULTURES;
sen transkriboitu teksti löytyy: https://www.thegwpf.org/richard-lindzen-
global-warming-for-the-two-cultures/ Kyseessä on The Global Warming Policy Foundation:n (GWPF) vuoden 2018 korkean profiilin luento, joita on pidetty vuosittain Lontoossa, Institution of Mechanical Engineers’n tiloissa.


Responses

 1. Richard Lindzen, joka vielä eläkepäivilläänkin levittää öljy-yhtiöiden maksamana niiden huuhaa-propagandaa, ja joka muutama vuosikymmen sitten levitti tupakkafirmojen maksamana niiden propagandaa. Miksi postaat moista roskaa?

  https://www.sourcewatch.org/index.php/Richard_S._Lindzen

 2. Kas, et sitten julkaissut kommenttiani. Tuskin se asiaton oli, mutta sisälsi ehkä liian kiusallisia faktoja:

  Richard Lindzen levitti muutama vuosikymmen sitten tupakkafirmojen propagandaa. Nyt hän levittää öljy- ja hiilifirmojen propagandaa.

  https://www.sourcewatch.org/index.php/Richard_S._Lindzen

  • Hei, Jorma, en valitettavasti muista mainitsemaasi kommenttia, joten lähettäisitkö sen uudestaan.

   kiusalliset faktat eivät minua pelota, mutta asiattomuuksia ja herjoja en hyväksy, joten lähetä uudestaam niin katson.

   Mitä Lindzeniin tulee, niin tiedän, että hän on ollut himotupakoija ainakin kun hänet tapasin Göteborgissa 2006. Väite, että hän levittää öljy- ja hiilifirmojen propagandaa, kuulostaa liioittelulta. Jos tämä propaganda koskee fossiilisten polttoaineiden saastuttavaa vaikutusta, niin se olkoon tuomittavaa, mutta CO2 päästöillä ei minunkaan mielestäni vaikuta merkittävästi ilmaston lämpenemiseen.

   CO2:n ilmastovaikutus on minimaalinen verrattuna vesihöyryyn ja veden eri olomuotojen faasimuutosten vaikutukseen. Jos edes vähän paneutuisit ilmakehän toimintaan, kuten Lindzen on ansiokkaasti tehnyt.

   Tuosta minun käännöksestäni, eli Lindzenin puheesta, haluaisin sinun kertovan, missä Lindzen “uskottelee” vääriä, niin kerrothan, niin lupaan julkaista kommenttisi. Henkilökohtaista solvausta tai negatiivisiä huhuja hänestä en hyväksy.

   • Olit näköjään julkaissut kommenttini uusinnan, joten siltä osin asia on kunnossa. Laittamassani linkissä olevassa jutussa ja sen lähdeviitteissä todistetaan varsin vakuuttavasti Lindzenin saaneen rahoitusta öljy- ja hiilifirmoilta, joten eipä hän todellakaan ole luotettava ja puolueeton lähde CO2-ongelman suhteen.

    Sitä paitsi, kaikki maailman tiedelähteet kertovat nykyisen ilmaston lämpenemisen johtuvan pääosin ihmiskunnan hiilidioksidituprutteluista. Näin kertoivat myös öljy- ja hiilifirmat viime keväänä oikeussalissa tuomarin edessä (vaikka samalla rahoittavat päinvastaista dis-informaatiota). Joten muutamien vastaaninttäjien jutut ja mielipiteet kannattaa jättää niille kuuluvaan arvoonsa.

 3. Jorma, kun kerran niin vvarma olet, etkö kertoisi milloin, mihin tarkoitukseen tai miksi Lindzen on saanut rahoitusta öljy ja hiilifirmoista? Tärkeätä olisi myös tietää millä lailla hän on jakanut näiden yrityksiä “miellyttävää” propagandaa.

  Lisäisin vielä, että Lindzen on pätevänä tutkijana, jo 2006 ja sitäkin paljon aiemmin, esittänyt näkemystään hiilidioksidin vähäisestä merkityksestä maapallon ilmaston lämmittämisessä.

  Totean, että omat selvitykseni aina ensimmäisen IPCC raportin ajoilta vakuuttivat minut vesihöyryn ratkaisevasta merkityksestä ilmaston säätelijänä. Tämän tietää kylläkin IPCC:n varsinaiset tutkijat, mutta kiertävät selityksensä pakotteiden (feedback) kautta, koska tiedostavat, että CO2:n “pahuus” ei riitä globaaliin lämpötilan nousuun pelottavalle tasolle. Siksi he selittävät, että ihmiskunnan aiheuttama CO2 lisäys “pakottaa” lisääntyvää haihtumista meristä. Selitys: CO2 kiihdyttää valtamerien haihduttamista kun siihen absorboitunut infrapuna kvantti emittoituu ja osuu veteen, nostaa sen lämpötilaa, joka taasen nostaa haihtumista (water feedback). Tässä vain klikkaa se tosiseikka, että haihtumista säätelee meriveden lämpötilaakin enemmän tuulisuus, jne.

  • Voi hyvänen ihme. Mietipä hetki, miksi tupakkateollisuus maksoi aikoinaan Lindzenille valehtelemisesta tupakan “vaarattomuudesta”. Aivan samalla motivaatiolla öljy- ja hiilifirmat maksavat hänelle nyt valehtelemisesta hiilidioksidin “vaarattomuudesta”.

   Ja jos kiinnostaa, niin voin helposti osoittaa useita virheitä ja suoranaisia valheita tuossa Lindzenin luennossa. Otetaanpas ensimmäisenä esimerkiksi vaikkapa tämä:

   Lindzen kirjoitti: “Merenpinta on noussut satoja vuosia noin 8 tuumaa [20 cm] vuosisadassa”

   Tuo on selkeä valhe. Yksikään merenpinnan nousua tutkiva laitos tai tutkija ei tunnusta tuollaista. Meren pinnankorkeus on pysynyt hyvin vakiona ja jopa hieman laskenut satojen ja tuhansien vuosien ajan, kunnes se alkoi nousta kiihtyvällä vauhdilla noin reilu vuosisata sitten.

 4. Tarkistin hieman mitä Lindzenistä sanotaan ja viittaan: https://www.climateconversation.org.nz/2011/05/lindzen-dismisses-hansens-defamations/ Oletettavasti osaat englantia, että osaat itse lukea aiheesta Lindzen vastaan James Hansen, mutta lyhykäisyydessä, Lindzen toteaa tupakoinnista Hansenin väitteeseen kohdassa 3: In his book, Hansen goes so far as to claim that I testified on behalf of the tobacco industry. This claim is absurd. Eli, että väite todistamisestani tupakkateollisuuden hyväksi on absurdi.

  Sitä paitsi kovana tupakoitsijana Lindzen ei itse uskonut tupakan vaarallisuuteen, kuten totesin tavatessani hänet 2006. En tiedä tupakoiko hän edelleen. Ehkä hänkin on viisastunut ja lopettanut, en tiedä, mutta se on joka tapauksessa hänen yksityisasiansa. Mitä tulee öljyteollisuuteen, niin hän on moneen kertaan osoittanut, että fossiilisten polttoaineiden päästöt CO2:n osalta eivät ole merkittävä ilmastovaikuttaja. Siihen väitteeseen hänellä on vahva näkemys ilmastotutkimusta tekevänä tiedemiehenä.

  Tässä asiassa olen Lindzenin kanssa samaa mieltä, sillä myös IPCC myöntää vesihöyryn olevan ylivoimainen kasvihuonekaasu, mutta ei kehtaa sitä suoraan esittää, vaan piilottaa sen käsitteeseen palaute (feedback). Samalla IPCC vähättelee pilvisyyden vaikutusta globaaliin ilmastoon.

  Puolustaessaan öljy/kivihiiliteollisuutta hänen ajatuksensa koskevat maapallon köyhimpiä, sillä vain halpa energia voi lyhyellä aikavälillä nostaa heidät kurjuudesta, kuten se on mahdollistanut meidän suomalaisten elintason nousua. Äkkiväärä hyppy uusiutuviin energiamuotoihin ei onnistu muuta kuin rikkaissa maissa ja silloinkin monien tuskien kautta.

  Myönnän, että Lindzenin heitto merenpinnan noususta ei ehkä ollut ihan harkittu, mutta varsin lähellä totuutta: Sea level has been increasing by about 8 inches per century for hundreds of years, and we have clearly been able to deal with it. Tuon tarkoituksena on lähinnä lohduttaa ihmisiä IPCC:n tulvapelotteluilta, siis n. 2 mm vuodessa, johon satelliittimitaukset näyttävät päätyvän. Todellisuudessa valtameren pinta oli jääkauden aikana noin 120-130 m nykyistä alempana, joten ehkä pientä sopeutumista ylöspäin tapahtuu edelleen. Todellisuudessa merenpinta ei ole stabiili, meillä Suomessa itämeren pinta laskee edelleen maankohoamisen seurauksena ja niin tapahtuu muallakin sekä nousuna että laskuna. Lindzenin lausuman tarkoituksena on kertoa, että IPCC:n ennustuksiin mannerjäiden sulamisesta ja meren pinnan nopeata nousua monia metrejä, voidaan pitää vähintään liioiteltuina.

  On outoa, että kaivat esille tuo valtamerien pinnan korkeusasian ja väität sen valheeksi, mutta ilmeisesti mitään muuta kritisoitavaa et Lindzenin puheessa löydä ja sekin on väärää kritiikkiä. Toki valtameren pinta on pysynyt melko vakiona ihmiskunnan kukoistuksen aikana, mutta kuten teidä “se liikkuu sittenkin” eli mikään pinnan taso ei pysy vakiona; mannerlaatat liikkuvat paikoin senttimetrejä vuodessa, vuorijont nousevat ja paikoin kuluvat (eroosio) matalemmiksi, joet kuljettavat lietettä meriin, jolloin pinta nousee, toisaalta paikoin ohut maankuori liikkuu, jne.

 5. Edelleenkin viittaan ensimmäisessä kommentissani olevaan linkkiin ja kyseisessä jutussa oleviin lukuisiin lähdeviitteisiin. Niiden mukaan Lindzen ON maksettu tieteevastaisen propagandan levittäjä.

  Merenpinnan nousun suhteen Lindzen selkeästi valehteli, ei pienintäkään epäilystä. Ja sinäkin vääristelet, merenpinnan nousu on ollut viimeisten 25 vuoden aikana yli 3 mm vuodessa, ja kiihtynyt viime aikoina jo lähelle vauhtia 5 mm vuodessa. Meren pinta nousee myös Suomen rannikoilla, ja itse asiassa vielä globaalia keskiarvoa enemmän, Itämerellä noin 6 mm vuodessa. Tottahan toki Suomen rannikot ovat siitä harvinainen alue, että myös maanpinta nousee, mutta merenpinnan nousu tulee olemaan sielläkin pian nopeampaa, ja lienee paikoin jo nyt.

  Vielä mainitsen, että yli 99,99% kaikista maailman ilmastontutkijoista kertoo täysin päinvastaista kuin Lindzen, joten hänen sanomisiinsa kannattaa suhtautua tämä fakta mielessä pitäen.

  En laita tähän lähdelinkkejä, mutta Twitter-tililläni olen viimeksi tänä iltana käsitellyt kaikkia näitä asioita ihan lähdelinkkien ja kuvaajien kera, sieltä voi vilkaista jos kiinnostaa.

 6. Jorma, kyllä sinä jaksat syytellä Lindzeniä hepposin perusteluin vetoamalla sensaatiohakuiseen Sourcewatch.org sivustoon.

  Tuota Lindzenin merenpinnan nousua ihmettelet, siis noin 2 mm vuodessa. Tässä kohtaa hän ilmeisesti siteeraa NASAn satelliitti dataa: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ ja siinä todetaan nousun johtuvan jäätiköiden sulamisesta ja termisestä laajenemisesta. Mikä se todellinen nousu on lienee melko vaikea todentaa, sillä maankuoren pystyliikkeet ovat edelleen pitkälti arvailujen varassa. Mitä Itämereen tulee niin maankuori nousee vielä pitkään Perämerellä palautuessaan jääkauden aikaisesta painumisesta. Olisit edes yrittänyt ymmärtää mitä edellisessä kommentissani kirjoitin

  Mikä on se Lindzenin valhe 2 mm vuodessa: vai sinun heittosi: Yksikään merenpinnan nousua tutkiva laitos tai tutkija ei tunnusta tuollaista. Meren pinnankorkeus on pysynyt hyvin vakiona ja jopa hieman laskenut satojen ja tuhansien vuosien ajan, kunnes se alkoi nousta kiihtyvällä vauhdilla noin reilu vuosisata sitten.

  Yritä terästyä ja joko lopetat herjaamiset ja jatkat asiallista keskustelua tai poistan sinun asiattomat herjat tästä blogista. Mielelläni jatkan mielipiteiden vaihtoa kanssasi, mutta sen on tapahduttava muiden mielipiteitä arvostaen.

 7. Eipä ole perusteeni lainkaan heppoisia. Siinä Sourcewatch:in jutussa on kymmenittäin linkkejä muuallekin, vilkaisepas viimein niitäkin.

  Linkittämäsi NASA:n satelliittidatan mukaan meren pinnan nousu etenee juuri siten kuin edellisessä kommentissani kirjoitin. Eikä sen todentamisessa ole yhtään mitään ongelmaa. Lue myös uudestaan mitä minä kirjoitin siitä Itämeren pinnan noususta ja Suomen rannikoiden maanpinnan noususta. Tämän enempää en viitsi toistella samaa asiaa enkä vääntää rautalankaa.

  Lindzenin valheen merenpinnan noususta aikaisempina vuosisatoina, jolloin se ei ole noussut, myönsit jo itsekin. Jos se pääsi taas unohtumaan, niin lue aikaisemmat kommenttini uudestaan.

  Minä en herjaa ketään, mutta jos joku ihminen syyllistyy esimerkiksi niin halveksittavaan tekoon, että rahaa vastaan levittää fossiilienergiabisneksen propagandaa ja valehtelee ilmastonmuutoksen eli ihmiskunnan ehkäpä pahimman lähitulevaisuuden ongelman suhteen, niin huolestuneena ja aiheesta valveutuneena kansalaisena pyrin kyllä paljastamaan sellaiset tapaukset. Ihmisen aiheuttaman vaarallisen ilmaston lämpenemisen suhteen ei ole kyse mistään mielipiteistä vaan tieteellisistä faktoista.

  Poistele sinä mitä haluat, minulla on nämä kommenttini tallessa, ja voin tarvittaessa laittaa ne esille muualle.

 8. Kiitän kritiikeistäsi, sillä ne panevat minut pyrkimään parempaan /selkeämpään kielenkäyttöön.

  Sanot, ettet herja ketään mutta kuitenkin väität Lidzenin syyllistyvän halveksittavaan tekoon kun hän omien tutkimustensa perusteella on todella vakuuttunut, kuten monet muutkin tutkijat, että ilmakehän CO2 pitoisuuden nousu vaikkapa kaksinkertaiseksi esiteolliseen verrattuna, ei juurikaan vaikuta maapallon lämpötilaan.

  Minä pidän hänen väitettään erittäin uskottavana vaik’en ole yhtä paneutunut ilmastotieteeseen kuin Lindzen. Perustan omat näkemykseni, ensinnäkin tietoon, että vesihöyry on monin verroin tärkeämpi kasvihuonekaasu kuin vaivainen CO2. IPCC tukeutuu hiilidioksidiin, vaikka tunnistaakin vesihöyryn merkitykseen, mutta kiertää sen erilaisin pakotekuvitelmin. Tämä siksi, että vesihöyryn ja myös veden kahden muun olomuodon (vetenä ja kiinteänä) rooleja ei osata luotettavasti mallintaa, niiden kaottisen luonteen ja monimutkaisten termodynaamisten prosessien takia.

  SANON VIELÄ MAHDOLLISIMMAN SELKEÄSTI, ETTÄ VESIHÖYRY ON YLIVOIMAISESTI MERKITTÄVIN KASVIHUONEKAASU JA SEN OHELLA TOIMII LOISTAVANA TERMOSTAATTINA, TOSIN SELITYKSET MITEN KAIKKI TODELLA PELAA HAKEE VIELÄ TUTKIJOIDEN YMMÄRRYSTÄ.

  • Vesihöyryn määrän ilmakehässä ei ole havaittu paljoakaan lisääntyneen viime aikoina, paitsi hieman palauteilmiönä ihmiskunnan tuprutteleman hiilidioksidin aiheuttamalle lämpenemiselle. Hiilidioksidin määrä on lisääntynyt noin 40%, joka on lämmittänyt ilmastoa tähän mennessä noin yhden asteen, jonka seurauksena yhden asteen lämmennyt alailmakehä pystyy sitomaan noin 4% enemmän vesihöyryä. Tämä lisää sateisuutta joillain alueilla. Ja siis toimii positiivisena takaisinkytkentänä eli voimistaa hieman ihmisen aiheuttamaa lämpenemistä.

   Lindzen todellakin syyllistyy halveksittavaan tekoon levittäessään öljy- ja hiilifirmojen propagandaa. IPCC:n ja kaikkien luotettavien tiedelähteiden mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistuminen nostaa ilmastomme lämpötilaa noin 3 asteella. Eikä IPCC tee mitään ilmastotutkimusta eikä kierrä eikä mallinna mitään, vaan tekee yhteenvetoja kymmenistä tuhansista tutkimuksista.

 9. Kuvitteletkö, että CO2:n lisääntyminen 0,03%:sta 0,04%:iin on niin merkittävä ilmastovaikuttaja, että lämpötila on sen takia noussut mainitsemasi 1 asteella. Tällöin unohdat, että tuo lämpötilan nousu on kaiken todennäköisyyden mukaan lähinnä toipumista ns. Pienestä Jääkaudesta, joka taasen seurasi Keskiajan Lämpökautta, jota ainakin historian kirjat pitävät nykyiseen verrattavana hyvinvoinnin ja kehityksen aikana ja myös lämmön suhteen sen kaltaisena .

  Kun väität, että tuo yksi aste johtuu CO2:sta ja sen määrän kaksinkertaistuminen nostaa lämpötilan, siis maapallon keskilämpötilan 3 asteella. Kerropa minulle miten määrittelet maapallon keskilämpötilan. Marcel Leroux, tunnettu ranskalainen ilmastotutkija totesi jo reilut kymmenisen vuotta sitten, että maapallolla ei voi olla tiettyä keskilämpötilaa koska sillä ei ole keskimääräistä ilmastoakaan.

  Toki tiedän, että IPCC kerää tietoa ja koostaa siitä raporttejaan, mutta niissä taasen arvioidaan (oikeammin ennustetaan – storyline menetelmä) ilmastomallien perusteella mihin ilmasto on menossa tulevaisuudessa. Kaiketi tiedät, että IPCC ei osaa päätellä kymmenien eri tutkimuslaitosten malliajoista (hajoavat suunnissaan kuin ns “varpusparvet”) mikä niistä on todennäköisin. Siksi tarjoavat ihmisille keskiarvon (ja Monte Carlo simulointien avulla).

  Vielä IPCC:n toiminnasta. Lukuisat tutkijat (myös Suomessa) ovat sanoutuneet irti paneelin toiminnasta, koska lopputulos ei vastaa heidän tietojaan. Päin vastoin etenkin yhteenveto päättäjille on pienen klikin kooste, joka lisäksi myötäilee jäsenmaiden poliittisten päättäjien vaatimuksia.

  • En kuvittele mitään vaan tiedän.

   Eikä nyt oltaisi luonnonrytmien mukaan toipumassa mistään pikkujääkaudesta vaan siirtymässä hitaasti pikkujääkaudesta kohti seuraavaa isoa jääkautta. Mutta ihminen on toiminnallaan muuttanut tilanteen täysin luonnonvastaisesti nopeasti lämpeneväksi.

   Muita huuhaa-väittämiäsi en nyt tällä kerta jaksa edes kommentoida. Miksi ilmastotiede on sinulle niin vastenmielinen asia jota vastaan pitää inttää?

   Noin 100% ilmastotieteen vastaisuudesta kumpuaa öljy- ja hiilifirmojen propagandasta. Silläkö asialla sinäkin Boris olet? Saatko korvausta siitä? Jos et saa, niin miksi toimit sen bisneksen propagandaa levittävänä juoksupoikana ihan ilmaiseksi?

   • Jorma hyvä, pelleiletkö kanssani vai kuvitteletkö tietäväsi miten CO2 vaikuttaa maapallon ilmastoon? Itse väitän, että CO2 on pieni tekijä verrattuna maapallon ilmaston todelliseen säätäjääpariin eli aurinkoon ja veteen (veden kolme olomuotoa).

    Todellinen ilmastotiede ei ole minulle mitenkään vastenmielinen, vaan päinvastoin, olen pyrkinyt siihen paneutumaan kykyjeni mukaan, kuuluuhan se geologinkin tietopalettiin. Se mitä vastustan ja sinä näköjään toitotat on nykyinen politisoitunut “ilmastotiede”, jonka tarkoituksena on romuttaa ihmiskunnan pyrkimystä parantaa elinolojaan, toki omasta mielestäni sen tulee samalla vaalia ympäristöään.

    Kuten olen yrittänyt sinulle kertoa, en ole mikään fossiilisten polttoa ihannoiva teknokraatti enkä todellakaan ole koskaan lobannut öljyn tai kivihiilen puolesta. Päinvastoin olin ennen Kyoto aikaa melko aktiivinen IPCC skeptikko; osallistuin TV- ja Radioväittelyihin ja kirjoittelin lehtiin ja taisi olla jokunen kirjoitus Tieteessä Taphatuu lehdessä. Kioto tapahtumien yhteydessä olin ainakin vuoden hiljaa, koska toivoin, että Kyoto-sopimus olisi vähentänyt kaupunkien ilmasaasteita (pakokaasuja), mutta turha toivo. Tuli vain päästökaupat ja tienestejä diilereille.

    Koska helposti varastoitava kivihiili ja öljy ja ehkä kaasukin pyritään julistamaan pannaan, niin kysyisin poliitikoilta, miten aiotte huolehtia maamme energian varmuusvarastojen ylläpidosta maailman politiikan pyörityksessä?

 10. Ei Boris, minä en pelleile sinun kanssasi. Ilmastontutkijat tietävät jo oikein hyvin miten ihmiskunnan tupruttelema fossiilinen hiilidioksidi vaikuttaa maapallon ilmastoon.

  Kaikkien maailman tiedelähteiden mukaan esimerkiksi aurinko ei ole millään tavalla osallinen tähän nykyiseen globaaliin lämpenemiseen. Tässä pari hyvää linkkiä aiheesta:

  “Mikä osuus Auringolla on maapallon lämpötilan yleisessä kehityksessä?”
  https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutoskysymyksia#12

  “Explainer: Why the sun is not responsible for recent climate change”
  https://www.carbonbrief.org/why-the-sun-is-not-responsible-for-recent-climate-change

 11. Eipä tietenkään, koska nykyinen lämpeneminen on vain toipumista pienestä jääkaudesta, jonka aiheutti Maunder minimi. Ehkä toipumiseen on pikkuriikkisen vaikuttanut ihmisperäiset päästöt, tosin Keskiajan lämpökausi tuskin lämpeni CO2:n vaikutuksesta, edes minmaalisesti

  Kyllä, IPCC:n ja sen luottotutkimuslaitokset ovat pakottaneet hyvällä tai “pahalla” (potkuilla) alaisiaan noudattamaan poliittiseksi mantraksi muodostunutta näkemystä ihmisen syyllisyydestä päästöjen seurauksena.

  Näistä meidän rakas ilmatieteenlaitos on erittäin hyvä esimerkki. Kukaan siellä töissä oleva ei uskalla ääneen esittää eriäviä mielipiteitä vakiintuneesta opista. Sitä voi todella verrata tarinaan kuninkaan uusista vaatteista.

  Ilmatieteenlaitoksen tarina auringosta on taitavasti laadittu. Puhutaan vain auringon sätelyintensiteetistä, joka ei todellakaan vaihtele sanottavasti. Sanallakaan ei mainita auringon varsinaista voimaa, eli sen sähköistä ja magneettista aktiivisuutta. Vain sen vaihtelut kelpaavat selittämään historiassa esitettyjä ilmastojen rajuja vaihteluita.

  Katso mitä kerrotaan vaikkapa Dalton ja Maunder minimeistä, tai lue historian kirjasta Pienestä Jääkaudesta, joka osuu juuri auringon aktiivisuus minimiin.

 12. Pohjaton rahastus – AURINGOLLA

  Nykyinen lyhytaikainen lämpeneminen on VAIN pieni ohimenevä ilmiö – juurikin tämä pitkä jakso n200v – lyhyt n11v,
  mutta hyväkkäät JA VARSINKIN hallitus sekä sekundäärisoittoja toitottavat vihervassarit tällä RAHASTAVAT
  mm veroineen jo NYT kapenevaan LÄMPÖSEKTORIIN – TERMODYNAMIIKKA.

  Tuntemamme meitä ympäröivä KOSMOS n 4°K [Kelvin] (-273+4)°C [Celsius] astetta.


  MOT – Jääkausihälytys (osa 1/2)


  MOT – Jääkausihälytys (osa 2/2)

  (https://www.youtubedownloaderhd.com/)

  Suomen ’ilmatieteen laitos’ vääristelee tuloksia sekä tilastoja,
  hallituksen sekä edustajtahojensa mukaisesti – katsos kun ns päästöoikeudet, verot, lisämaksut,
  EU-sanktiomaksut yms niin ja TIETENKIN valtion kassa on tyhjä.

  Siksipä sitä uutta dataa pitääkin koko ajan ”säveltää”,
  niin että vanhoja lämpötilamittauksien arvoja lasketaan ja uusia nostetaan.

  • Vai että taas kerran tuo ikivanha huuhaa-“jääkausihälytys”. Voitko vielä kertoa, että kuinka se jääkausiennuste osui kohdalleen? Alkoiko jääkausi silloin vuonna 2014?

   Ei tainnut alkaa. Tulikin mittaushistorian neljä lämpimintä vuotta. Ja tämän vuoden päätyttyä viisi lämpimintä.

   Melkein tekisi mieli sanoa hohhoijaa.

 13. Jaahas, nytkö sitten iski sensuuri. Miksi Boris et enää kehtaa julkaista kommenttejani? Tekeekö totuus ja ikävät faktat liian kipeää?

  • Sinun totuudet eivät minua kosketa, koska ne eivät vastaa uusinta tutkimusta.
   Oetko muuten jo lukenut kirjaa jota sinulle suosittelin https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512075959/pitka-kesa/ Löytynee kirjastosta! Ei siis tarvitse ostaa.

   • Kylläpä vaan ne minun kommenttini, joita et ole kehdannut julkaista, vastaavat uusinta tutkimusta. Sinun denialismisi vastaa mennyttä maailmaa. Olet juuttunut johonkin 10-20 vuotta sitten harrastettuun “skeptismiin”, joka nykyään luokitellaan denialismiksi. Eli samalle tasolle litteämaa-höpötyksien kanssa.

 14. Sensuuriko? Enpä näe missä kohtaa oli kirjoituksesi, johon en ole reagoinut.

  Varsinkin lähipäivien media toitottaa katastrofaalista ilmastonmuutosta jatkaen törkeällä tavalla kansalaisten pelottelua. Hesari on siinä varsinaisena “totuuden torvena” manaten poliitikkoraukkoje entistä kovempiin päätöksiin Ilmastouhan torjumiseksi – minä kysyn kysymistäni, mikä ilmastonmuutos?

  Se, että ihmisiä rupee olemaan liikaa maapallomme hyvinvoinnin kannalta, on toki suuri uhka maailman rauhan kannalta, mutta ilmaston mahdollinen pieni lämpeneminen ei siihen ole syynä ja vielä vähemmän jos ilmasto päättääkin kylmetä. Kts: opiksi vaikkapa https://www.youtube.com/watch?v=_I_lsZCAWi4

  Varsinaista ja aiheellista pelottelua kuuluu selkeästi sellaisten skeptikkojen taholta, jotka ovat tosissan ottaneet viimeaikojen aurinkotutkijoiden havainnot muutoksista aurinkokuntaamme sähköisistä ja magnettisista kentistä ja niiden muutoksista, joiden voidaan todella aiheuttavan ilmaston järkkymistä tulvineen ja myrskyineen.

  Hälyttävintä lienee kuitenkin auringon aktiivisuuden hiipuminen lähivuosikymmenten aikana; uumoillaan Maunder- ja Dalton-aurinkominimeistä, jolloin maailmalla todella vallitsi ilmakehässä epävakaita häiriöitä, joiden vaikutuksesta maapallolla kuoli runsaasti ihmisiä

 15. http://ilmastorealismia.blogspot.com/2012/01/islannin-yllattava-lampeneminen.html

  + + +
  Ilmastonmuutos on iskenyt pahasti Islantiin. Erikoista on tapa, miten saari yllättäen lämpenee. Ensimmäisessä kuvassa näet Islannin pääkaupungista, Reykjavikista, mitatun lämpöaikasarjan vuosina 1901-2011.

  Jos nyt menet Nasan GISS-sivuille, huomaat Reykjavikin lämmenneen kovin eri tavalla. Kuvassa 2 on “korjattu” lämpösarja, josta on onnistuttu pyyhkimään pois ylemmän kuvan jaksoittainen vaihtelu.
  + + +
  Reykjavikin tapaus ei ole mitenkään poikkeus Hansenin porukan lämpöaikasarjoissa. Myös Yhdysvaltain viimeisen 100 vuoden lämpötilat ovat muuttuneet oleellisesti GISS-nikkareiden käsittelyssä, kuten voit seuraavista kuvista nähdä.

  Kuvassa 3 on Yhdysvaltain entinen ja vähemmän käsitelty kuvaaja vuosikeskilämpötilojen poikkeamasta vertailujaksoon verrattuna. Kuvassa 4 on Hansenin poikien korjaama versio siitä. Uudesta versiosta on onnistuttu häivyttämään lämmin 1930-luku kiihtyvästi “lämmenneiden 1990- ja 2000-lukujen tieltä. Kaikkein tärkeintä taisi olla muuntaa vuodet 1998 ja 2006 mittaushistorian lämpimimmiksi vuosiksi Yhdysvalloissa.
  + + +
  Kun ilmastomallit eivät taivu historiallisiin lämpösarjoihin, on näköjään jälkimmäisten taivuttava ilmastomalleille.

  Mitä mahdettaisiin muilla tieteen aloilla ajatella tutkijoista, jotka menisivät “korjaamaan” lähdeaineistoa saadakseen sen sopimaan paremmin uuteen teoriaan sopivaksi?

  Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko Ilmatieteenlaitos on säätänyt Suomen lämpöaikasarjoja. Meillähän Petteri Taalaksen johtamalla ja Hansen-henkisellä alarmistiklubilla on aivan sama ongelma. 1930-luku oli Suomessakin liian lämmin.

  Lähteet: Kuvat 1-3 lainattu täältä.
  http://www.thegwpf.org/best-of-blogs/4765-new-giss-data-set-heating-up-the-arctic.html
  Kuva 4 Nasan GISS-sivulta.

  Päivitys 9.3.2012: Hansenin johtamaa laitosta syytetään ilmastohistorian muuttamisesta muuallakin.
  Katso Steven Goddardin selkeät kuvat täältä.
  http://stevengoddard.wordpress.com/hansen-the-climate-chiropractor/
  Ei näköjään riitä, että tulevan ilmaston ennustaminen on niin vaikeaa. Nyt myös ilmastohistoriasta on tullut vaikeasti ennustettavaa.

 16. Lämpötiloilla pelaaminen on nimenomaan nykyisen ilmasto-opin itestään selvä propagandakeino kohottaa vietinnän pelotteluvaikutusta.

  Tuossa paripäivää sitten satuin tarvitsemaan tietoa hurrikaanien ja pyörrmyrskyjen esiintymisistä ja mitä huomasin. Niissäkin ilmoitetaan selvästi tilastoinnissa, että tietoja on sovitettu (adjusted). Miten sovitus (muutos) on tehty ja miksi – sitä ei kerrota. Hmmm

 17. Kovasti tämä Heijari haluaa Lindzeniä mustamaalata. Koko mies kuulostaa hieman Flat Earth Societyn jäseneltä, argumentit ovat samaa luokkaa.

  Muistan kun mainitsin tästä kuka-maksaa-kenelle – problematiikasta, jota Heijari imeskelee kuin tikkaria, jo reilut 20 vuotta sitten Turussa opiskelleelta tutkijalta. Hän kertoi taustalla olevan yksinkertaisen faktan: yksikään tutkija ei voi tehdä työtään ilman rahallista tukea, eikä yksikään tutkija ole niin kirotun typerä, että muuntaisi tutkimustuloksensa rahoittajaa miellyttäväksi. Sellainen menettely lopettaisi tutkijauran hyvin lyhyeen. Väitteet, että näin meneteltäisiin ovat puhdasta roskaa. Samoin kuvitelma, että että ilmastoalarmistit olisivat jotenkin moraalisesti korkeammalla tasolla kuin heidän johtopäätöksiään kritisoivat tutkijat.

  Kun Mann et al. 1998 ja 1999 julkaistiin, tutustuin niihin tarkasti. Työryhmän aikaansaama ns. Hockey Stick – lämpötilakäyrä oli niin kerta kaikkiaan vallankumouksellinen, että olen siitä alkaen odottanut luotettavaa tutkimustulosta, jossa se todistettaisiin oikeaksi. Turhaan olen odottanut.

  Päinvastoin, koko tutkimus ja sen metodit on tyrmätty moneen otteeseen ja koko lämpötilakäyrä liitetty samaan kansioon Piltdownin miehen ja chemtrailien kanssa. Joku rajaa pitää huijauksessakin olla…

  Mutta niin vain poliittinen organisaatio IPCC otti ja kaappasi käyrän ja muodosti sen avulla perustan nykyiselle ilmastohysterialle. Päljon porua, vähän villoja.

  Al Goren ystävällisellä ja täysin altruistisella avulla on maailman teollisuusvaltiot saatu uskomaan, että hiilidioksidin osamäärän pieni kasvu tulee olemaan vakava uhka koko ihmiskunnan olemassaololle. Hiilidioksidi – elämän kaasu – on nyt saaste. Karl Popperin tieteen määritelmä on viskattu syrjään ja Richard Feynmanin vastaava samoin. Jos hypoteesi ei täyty mittauksin tai muilla kokeellisilla menetelmillä, adjustoidaan mittaustuloksia sopivilla tilastollisilla menetelmillä tai jätetään kiusalliset hypoteesiin sopimattomat tulokset huomioimatta, ja naps! – hypoteesi on todeksi todistettu!

  Näin saatiin aikaan paradigma, jolla on nyt sitten sekoitettu koko planeetta samaan soppaan. Miten se oli mahdollista?

  Thomas Samuel Kuhn oli aikanaan, ja vieläkin 1900-luvun merkittävimpiä tieteenfilosofeja ja tieteenhistorijoitsijoita. Koulutukseltaan hän oli Harvardista vuonna 1949 väitellyt fyysikko. Hän julkaisi vuonna 1962 pääteoksensa “The Structure of Scientific Revolutions” (suom. Tieteellisten vallankumousten rakenne). Teoksessaan hän yritti selittää monen muun ilmiön ohella myös tieteellisen yhteisön haluttomuutta hylätä toimimaton paradigma. Mieluummin kuin hylkäämällä toimimaton paradigma pyritään tilanne korjaamaan selittämällä lillukanvarsia ja oikaisemalla anomalioita joita paradigmaan liittyy.

  “In science…novelty emerges only with difficulty, manifested by resistance, against a background provided by expectation. Initially, only the anticipated and usual are experienced even under circumstances where the anomaly is later to be observed.” (ibid, 64)

  Tästä lisää joskus myöhemmin.

  • Jan-Erik, kiitos viestistä!
   Ensiksi, kävin mielelläni mielipteiden vaihtoa Heijarin kanssa, sillä se provosoi minua selvittämään omia ajatuksiani, siten, että lukijat eivät aiankaan jääneet uskomaan hänen polemiikkiaan.

   Eihän sitä lätkämailakäyrää voi millään ilveellä osoittaa oikeaksi, vaikka Al Gore käyttää sitä edelleen yhtenä vaivimpana argumenttinaan. Tässä yhteydessä täytyy ihmetellä, miten mielestäni meidän fiksu business johtajisisto makssa tälle “saarnaajalle” satojen tuhansien esitelmäkorvauksia “palturin” puhumisesta. Nyt tämä “exvarapresidentti” vaikuttaa höynähtäneen täysin kunten yleensäkin useimmat “maallikkosaarnaajat”.

   Mitä tulee Lindzenin esitelmään, niin se on todella täyttä asiaa, vaikka hän asettaa sanaansa viisaasti, ettei häntä ainakaan voida väittää ilmastonmuutoksen “kieltäjäksi” , eli denier’ksi

 18. Kiitos kiitos, tykkäsin lukea ja oli asiallinen tietopaketti. Tämä käy järkeen ainakin minulle. Nyt parit tyhmät kysymykset.

  Minun on hiukan vaikea hoksata yhteyttä millä yritykset ja muut rikkaat, jotka haluaa rikastua entisestään käyttävät tätä ilmastonmuutosta hyväkseen? Koettaako se saada tuputettua jonkin sortin ilmastonmuutosveroa? Myydä omia tuotteitaan “ilmastonmuutosystävällisinä”? “myydään tyhjää”? Ohjaillaan ostotottumuksia?

  • Kiitos kiittämisestä
   Osut mielestäni oikeaan kun maitset tuon omien tuotteiden myymistä “ilamstoystävällisinä”. Tietääkseni firmat ottivat “lusikan kauniiseen käteen” kun Saksassa Shell joutui pannaan ja sama taisi koskea myös Nestleä Sveitsissä kun eivät taipuneet vihreän lipun alle. Muistan viime vuosituhannen puolella saaneeni käteen jonkun keskusorgansation laatiman tutkielman suurten yritysten “vihertymisestä”. Sitä tuolloin ihmettelin, että ovatko suuryritykset niin tyhmiä, että uskovat ilmastopelotteluun. Eihän kyse ollut uskosta vaan reaaliajattelusta. Eihän vihreän lipun heiluttelu maksa juurikaan mitään, mutta ehkä business sujuu sen alla paremmin.

   Itse kiitin Lindzeniä siitä, että hän laiansi tuekseen Snow’n näkemyksiä tieteellisesti lukutaidottomuudesta: “Olen monasti ollut mukana ihmisten joukkotapaamisissa, joissa perinteisen kulttuurimääritelmän mukaan paikallaolijat ovat oletettavasti korkeasti koulutettuja [sivistyneitä] henkilöitä, mutta jotka suurella antaumuksella esittävät ihmettelevänsä tiedemiesten joukossa vallitsevaa lukutaidon puutetta”

 19. Jaahas, viimeisen vilkaisuni jälkeen tänne on ehditty linkittää öljyhiilifirmojen propagandaa levittävä hämäräperäinen GWPF

  https://www.desmogblog.com/search/google/gwpf

  ja entinen sähköinsinööri, joka eläkepäivillään rahastaa hölmöjä ilmastonmuutos-salaliittoteorioillaan

  https://www.desmogblog.com/steven-goddard

  ja ehditty taas höpöttämään denialismiroskaa “lätkämailasta”, vaikka se on vahvistettu useissa tutkimuksissa tälläkin vuosikymmenellä

  https://thinkprogress.org/most-comprehensive-paleoclimate-reconstruction-confirms-hockey-stick-e7ce8c3a2384/

  Hohhoijaa.

  • Hei Jorma, sinä sitten vielä jaksat siteerata DeSmog blogia ja ilkkua varteenotettavia tutkijoita. Annan tämän sinun vuodatuksesi näkyä sivullani, osoituksena harhaan johdetusta propagandistista.

   Eihän tuo linkkisi osoita millään muotoa alkuperäistä “lätkämailakäyrää” paitsi, että siinä näkyy keskiajan lämpökausi, pieni jääkausi ja siitä toipuva keskiajan kaltaista läpenemistä. Se missä Mannin käyrää on kritisoitu liittyy tapaan yhdistää mitatua lämpötilaa vanhempiin rekonstruoituihin ns proxien kautta saatuihin arvioihin. Näitä ei kertakaikkiaan saa yhdistää mittareilla saatuihin lukemiin. Proxit kertovat siitä miten luonto on reagoinut luonnollisiin lämpötila ja sadanta avihteluihin, jne. Lämpömittarit sen sijaan kertovat mittarin sijainnin keskimääräistä lämpötilaa. Katso vaikka Forecan säätiedotuksista lämpötilojen vaihtelua pienen Suomenkin alueella. Entä Suomesta laskettu keskilämpötila, mitä se kertoo?

 20. “Jaksan siteerata DeSmog-blogia” – siteerattuani siitä ensimmäisen kerran näissä kommenteissani? Kerro ihmeessä Boris, jos siellä on mielestäsi jotain virheitä.

  Onko Steven Goddard / oikeasti Tony Heller, eläköitynyt sähköinsinööri ja salaliittohörhö, sinun mielestäsi todellakin varteenotettava (ilmaston)tutkija?

  Laitanpa vielä tämänkin tuoreen uutisen (näitä riittää minulla vaikka kuinka paljon, mutta aloitetaan tällä):

  “”Tämän tutkimuksen pitäisi lopulta lopettaa ilmastonmuutoksen kieltäjien väitteet, että viime aikoina havaittu koherentti globaali lämpeneminen on osa luonnollista ilmastosykliä”, kommentoi tutkimusta The Guardian -lehdessä University College Londonin ilmastotutkimuksen professori Mark Maslin, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.”

  https://tekniikanmaailma.fi/1900-luvulla-tapahtunut-ilmastonmuutos-on-voimakkainta-2000-vuoteen-kertoo-tutkimus-esimerkiksi-keskiajan-pieni-jaakausi-oli-siihen-verrattuna-taysin-erilainen-ilmio/

 21. Kokeilen toisen kerran:

  “Jaksan siteerata DeSmog-blogia” – siteerattuani sitä ensimmäisen kerran näissä kommenteissani? Kerro ihmeessä Boris, jos siellä on mielestäsi jotain virheitä.

  Onko Steven Goddard / oikeasti Tony Heller, eläköitynyt sähköinsinööri ja salaliittohörhö, sinun mielestäsi todellakin varteenotettava (ilmaston)tutkija?

  Laitanpa vielä tämänkin tuoreen uutisen (näitä riittää minulla vaikka kuinka paljon, mutta aloitetaan tällä):

  “”Tämän tutkimuksen pitäisi lopulta lopettaa ilmastonmuutoksen kieltäjien väitteet, että viime aikoina havaittu koherentti globaali lämpeneminen on osa luonnollista ilmastosykliä”, kommentoi tutkimusta The Guardian -lehdessä University College Londonin ilmastotutkimuksen professori Mark Maslin, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.”

  https://tekniikanmaailma.fi/1900-luvulla-tapahtunut-ilmastonmuutos-on-voimakkainta-2000-vuoteen-kertoo-tutkimus-esimerkiksi-keskiajan-pieni-jaakausi-oli-siihen-verrattuna-taysin-erilainen-ilmio/

  • Hyvä Jorma, kuten hyvin tiedät DeSmogBlog on liittänyt minut omaan ilmastonmuutoksen kieltäjien kavalkadiin ilmeisesti siksi, että olen rohennut “kritisoimaan ilmastouskovaisia”. Perusteluni ovat mielestäni melko selkeät, sillä IPCC ei ole tieteellinen organisaatio vaan poliittinen, joskin esiintyy ilmastotieteen korkeimpana osaajana. En väitä hallitsevani IPCC:n kaikkia perusteluja miksi AGW on totta ja pitäisi torjua kaikilla mahdollisilla keinoilla, mutta puutteellisin tutkimustiedoin en hyväksi “mittavia toimenpiteitä” ns ihmisen aiheuttaman ilmaston katastrofaalisen uhkan torjumiseksi , jonka tuloksena riistetään karkeasti miljardilta ihmiseltä mahdollisuus parempaan elämään, jonka vain kohtuuhintaiset fossiiliset polttoaineet voivat heille tarjota.

   Steven Goddard’ia en tunne enkä siis ole hänen tekemisiään seurannut. Mitä tulee Gaurdian-lehden uutisiin, niin niitä otan harvoin vakavasti, sen verran virheitä niissä on ollut, kuten myös meidän omassa Hesarissa.

   Pariisin ilmastokokouksen päätös rajata maapallon ilmasto lämpenemisen kahteen tai eräiden tahojen mukaan 1,5 asteeseen ei perustu minkäänlaiseen tutkimukseen vaan syntyi vuosia sitten Potsadmin yliopiston ilmastoryhmän, johtajan Hans Joakim Schnellnhuberin, heittona kun media painosti häntä antamaan luku milloin ilmastonmuutos “karkaa hallinnasta”.

   Olen aiemminkin maininnut, että IPCC on vihdoin myöntänyt, että merkittävin kasvihuonekaasu ei suinkaan ole CO2 vaan ilmassa vaihtelevina pitoisuuksina esiintyvä vesihöyry. Jos et usko minua, niin lue sivu 666 IPCC:n uusimmassa päivitetyssä raportissa: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

   Pienenä kuriositeettina IPCC:n tarve ylläpitää hiilidioksidipelote, CO2:sta on tehty ilmaston säätönuppi. Sen katsotaan toimivan seuraavasti. Kun aurinko lämmittää maapalloa, tuloksena on haihtumisen lisääntyminen ja kuten tiedämme vesimolekyylien lisääntyminen keventää ilmaa, jonka seurauksena tapahtuu konvektio ja siitä taasen seuraa tiivistyminen ylempänä ilmakehässä, minkä seurauksena muodostuu pilviä ja siis auringon lämpövaikutus maan pinnalla pienenee – siis erinomainen termostaatti. No eihän asia näin simppeli ole, mutta jätetään tähän, paitsi…

   Koska IPCC:n pitää jollain ilveellä saada CO2 mukaan peliin, niin selitetään, että pieni CO2 lisäys, siis tuo AGW, nostaa säteilypakotetta, eli hienoista lämpenemistä, joka taasen johtaa hienoiseen lisähaihtumiseen. Näin vesihöyry onkin ylivoimaisesti merkittävin kasvihuonekaasu ja siis väitetyn pelottavan lämpenemisen aiheuttaja. Toki IPCC nimeääkin tuon CO2:n vain ilmaston säätönupiksi, jossa vesihöyry tekee ylivoimaisesti “suurimman työn” ilmasto säätelijän. Tässä piilee suuri ongelma, sillä haihtumista säätelee ei vain lämpötila mutta ennen kaikkea tuulisuus

   • Luin (taas kerran) linkittämäsi IPCC:n raportin sivun 666. Siinä kerrottiin edelleenkin, että ilmaston nykyinen lämpeneminen johtuu ihmiskunnan fossiilitupruttelujen aiheuttamasta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden lisääntymisestä, ja että vesihöyryn lisääntyminen on vain positiivinen palautekytkentä sille, mutta ei lämpenemisen aiheuttaja.

    Kaiken kaikkiaan raapustuksesi oli siinä mielessä melkoisen omituinen, että samalla kertaa sekä kerroit luottavasi IPCC:n lausuntoihin että pitäväsi niitä vääristeltyinä ja ehkä jopa katalana salaliittona. Voiko siihen sanoa mitään muuta kuin hohhoijaa.

   • Jorma! Eihän IPCC voi omaksumansa, ihmistä syyllistävän, mantransa mukaan esittää muuta kuin jatkaa poliittisesti korrektina pitämäänsä väitettä, että CO2 on edelleenkin se PAHIS, jota pitää kaikin keinoin torjua.

    Kuten kirjoitin, IPCC:n on pakko ylläpitää CO2 pelottelua, sillä sen varassa elävät muun muassa päästökaupat ja muut suunnitelmat TORJUA kauhistuttavaa (sarkasmia) ilmaston lämpenemistä, mikä tälläkin hetkellä on todennäköisesti lähinnä maapallon ilmaston luonnollista vaihtelua (palautumista pienestä jääkaudesta – tätä sinä et tietenkään usko – joten pidä uskosi).

    Mistä päättelet, että luotan IPCC:n lausuntoihin, siis niihin, joita jaetaan herkkäuskoisille poliittisille päätöksentekijöille (Summary for Policy Makers). Sen verran olen vuosien saatossa lukenut IPCC:n WG1’n tieteellisiä perusteita, että olen todennut niissä olevan todella paljon hyvää tiedettä. Siksi ilahduin kun IPCC vihdoin myöntää, että vesihöyry on CO2:ta monin verroin merkittävämpi kasvihuonekaasu.

    Toki IPCC saa vesihöyryn vaikutuksen toisarvoiseksi nimeällä sen roolin pelkäksi palautteeksi, jossa CO2 onkin se pakote (tekijä), joka lisää vesihöyryä ilmakehään. Näinhän ei ole, vaan ilmakehään haihtuva vesi on pelkästään aurinkoenergiasta lähtöisin; sitä et voi kieltää vai voitko???

 22. Onko Boris ikinä mielessäsi käynyt sellainen vaihtoehto, että entäpäs jos kaikki ilmastontutkijat ja ilmastontutkimuslaitokset, IPCC, WMO, NASA, NOAA, MIT, jne. ovatkin oikeassa ja sinä väärässä?

  Minä pidän tuota vaihtoehtoa noin 100% varmana.

  • Vielä kerran vastaan sinulle Jorma, vaikka järkeni sanoo että tosi uskovaisen mielen avartaminen vastaanottavaiseksi muillekin ajatuksille, kuin IPCC:n indokrtinaatioon, on yrityksenä useimmiten tuomittu epäonnistumaan. Näin näyttää olevan sinunkin kohdalla?

   Kun luettelet IPCC, WMO, NASA, NOAA, MIT, jne. oletat, että näissä laitoksissa työskentelevät tutkijat kaikki liputtavat virallisen viestin puolesta. Sen tekevät vain ne, joiden työpaikka on vaarassa, jos esittävät poikkeavia mielipiteitä. Sanonta: “Sen laulua laulat, jonka leipää syöt” pitää erinomaisesti paikkansa niin meidän kuin monien ulkomaalaisten laitosten kohdalla. Tämän ovat monet kollegat myöntäneet.

   Kun kysyt olenko miettinyt muita ilmastovaihtoehtoja, niin myönnän pohtineeni monasti sitäkin vaihtoehtoa, eli olenko sittenkin väärässä. Olen vuosien saatossa lukenut todella monia niin asiantuntijoiden laatimia kirjoja kuin tieteellisissä julkaisusarjoissa olevia tutkielmia. Myönnän, että suuri osa arvostetuimmissa sarjoissa ilmestyneissä teksteissä argumentoidaan AGW:n puolesta, siis toistaen IPCC:n kantaa lisääntyvän hiilidioksidin katastrofaalisesta vaikutuksesta maapallon ilmastoon. Taustalla on ympäristöaktivistien massiivinen propaganda, joka on kääntänyt monet johtavat julkaisusarjat ja jopa monien maiden tieteelliset Akatemiat liputtamaan CO2:n turmiollisen ilmastovaikutuksen puolesta. Todellisuudessa maapallomme koko eliökunta on täysin riippuvainen CO2: riittävästä saatavuudesta. CO2 ei ole USA:n EPA:n (ympäristöviraston) väittämä CO2 is a pollutant (saaste) vaan todella kaiken elämän perusta. Onneksi ilmakehän lisääntyvä CO2 näkyy satelliittikuvissa selkeänä maapallon vihertymisenä.

   Lopuksi vielä, olen pitkien pohdintojen jälkeen, ainakin toistaiseksi, olen aina palanut takaisin kyseenalaistamaan hiilidioksidikeskeistä ilmastopelottelua. Mitä tulee fossiilisten polttoaineiden holtittomaan käyttöön, olen siitä vakavasti huolissani lähinnä polttamisesta ilmenevien vakavien terveysongelmien takia. Tällöin on kysyttävä, miten voidaan evätä. Rdrs ylimenovaiheessa kehittyviltä mailta niiden kipeästi tarvitsemia tehokkaita ja kohtuuhintaisia energialähteitä voidakseen kehittää omaa paikallista hyvinvointiaan?

   • Vielä kerran vastaan sinulle Boris, vaikka järkeni sanoo että tosi uskovaisen mielen avartaminen vastaanottavaiseksi tieteellisille faktoille, on yrityksenä useimmiten tuomittu epäonnistumaan. Näin näyttää olevan sinunkin kohdallasi.

    Kyllä, sinä olet väärässä. Kaikki tiedelähteet, siis ne ihan kaikki, kertovat ilmaston lämpenevän parhaillaan ihmisen toiminnan seurauksena, jäätiköiden sulavan, merenpinnan nousevan jne. Silti tässä blogipostauksessasi sinä uskot kaikkien niiden sijasta ennemmin Richard Lindzenia, joka on tunnetusti ja todistetusti tupakkafirmojen ja öljyhiilifirmojen tieteenvastaista propagandaa maksua vastaan levittävä valehtelija. Etkö muka kykene ymmärtämään, minkälaisen kuvan annat itsestäsi uskomalla hänen valheitaan ja levittämällä niitä eteenpäin?

    Muistathan katsoa tänään torstaina TV1 klo 22 tämän dokumentin, jossa paljastetaan öljy-yhtiöiden törkeä huijaus:

    https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/07/24/ulkolinja-suuri-ilmastoskandaali-tuo-paivanvaloon-60-vuotta-kestaneet

    Voit katsoa sen YLE Areenasta vaikka nyt heti ja noin kolmen kuukauden ajan:

    https://areena.yle.fi/1-4591426


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: